Image for post
Image for post
знак препознавања

УЛАК | КЊИЖАРА ПИСАЦА on WordPress.com

Улак или гласник „Заветина“ (Објављено 22. септембар 2012. у 14:34)

Ових дана добио сам поруку пуну ентузијазма („ne bismo mi potcenjivali snagu entuzijazma u ovakvim vremena, bas zato sto su takva — to je JEDINA karta koja uspeva i to je zaista JEDINO sto na manjka! Pozdrav i hvala na savetu“). То је била реакција младих људи, издавача-ентузијаста, које иначе лично не познајем, на оно што сам записао на једној од друшттвених мрежа („Поздрав из „Заветина“ : Надам се да знате у шта се упуштате!У сваком случају, ентузијазам је добар и леп, али без пара и солидног капитала не може се направити ништа важније, поготову у оваквим временима , и у земљама сличним нашој“.) Заиста, шта се данас у издаваштву може учинити без солидног капитала? Хајде, убедите ме ви, који заиста верујете да се може и без пара бити издавач у правом смислу речи. Убедите ме, и бићу вам захвалан до краја свога живота. Ја сам у том послу, ево, пуних 31. годину! На извору, рекло би се. Почео сам као издавач 1983. године уз скромну породичну уштеђевину. Објавио сам преко 200 наслова књига, часописа, зборника, и суочио се са оним са чиме се у своје време суочила и амбициона жена Достојевског, у претпрошлом веку. Шта се у функционисању издаваштва изменило, и у свету, и код нас, у односу на последње деценије претпрошлог, 19. века. Бити независтан издавач, какав је био архитекта Машић, није значило бити сасвим независтан, али је импоновало што су читаоци и купци веровали да је Господин Машић „независтан“. Независтан издавач је, у ствари, код нас, био, у правом смислу речи — Бора Станковић, када је о свом трошку штампао прво издање „Нечисте крви“, али не, на жалост, и покојни Илија Мољковић. Покушао је да буде независтан издавач и Г- дин М.Ј. Вишњић, али његове главне књиге су изашле код тзв. официјелних, тј. монополских издавача („Просвета“, „БИГЗ“), и СКЗ — али у каквом је стању данас — СКЗ? Колико помаже држава СКЗ? Али шта би било да држава одреши кесе и почне да помаже СКЗ? Зар не би, и у тој националној установи, после само две-три године, избило на видело оно — српска посла? Они који тамо „управљају“, који су се тамо затекли, у ово тужно доба транзиције, нису тамо случајно. То су „остаци“ „измећара власти“ — оне комунистичке, неокумунистичке, оних што су увек били у близини власти, увек у праву, увек мајстори за мимикрију, социјалну и сваку другу… Имамо ли ми, приватног или државног, дефинисаног националног издавача, коме се може веровати и чије ће се књиге, па макар и 5–6 наслова, излазило, годишње, чекати са нестрпљењем?… Имамо ли ми поузданог и независног издавача? Или смо окружени чудовиштима транзиције, поститоизма? Какве ту ентузијазам, несумњив талентат, или осведочена снага писца, може имати шансе? Чак и теоријске?

_______________________

„Заветине“ су последњих двадесетак година, додељивале две књижевне награде: „Дрво живота“, „Амблем тајног писма света“.
Те награде нису додељиване сваке године, већ онда када је било књига вредних награда. И дела вредних да се на њих скрене пажња читалаца. Организујући књижевне конкурсе, за нове књиге, „Заветине“ су, минулих година, у више наврата, откриле читаво јато нових писаца. Међутим, „Заветине“ нису имале новчаних средстава да штампају те рукописе, као књиге на папиру. Иста се ствар догодила и са часописима „Заветина“, који су се у међувремену, угасили, престали да излазе… У оваквој, данашњој и полуписменој Србији, треба ли да убеђујем ма кога у ту околност, није довољно само покретати електронске часописе, или публиковати електронске књиге, већ је нужно штампати књиге и часописе и на папиру, пре свега и због оних, који живе на периферији и друштвеног и културног живота… Међутим — коме у ствари држава, тј. партије на власти додељују новчану помоћ за издавање књига и часописа? „Измећарима власти“… И то ће, кроз само пет година, ако се тако настави, направити најчудовишнију културно-издавачку пустош, праву колонију на Балкану…

___________________________________

ЛеЗ 0003527


Originally published at krmikovac.wordpress.com on September 22, 2012.

http://velikazavetina.blogspot.rs/

Dokumentaciono informacioni Centar “Sazvežđa Z”

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store