คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน HUSO tea party for international student and staff

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน HUSO tea party for international student and staff เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เพื่อพบปะสังสรรค์และพูดคุยกับนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ

โดยในโอกาสนี้ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข นำทีมผู้บริหารประกอบไปด้วย รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.ภารดี ตั้งแต่ง และยังได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน นายพรทัต โพธินามเข้าร่วมงานพบปะพูดคุยกับนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติโดยตรง

วัตถุประสงค์ของงานนี้คือเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่มาจากหลายประเทศและสาขาได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาจากชาติอื่นๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้รับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องการใช้ชีวิตในประเทศไทย

โดยในวันนั้นมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 91คน เป็นนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี 75คน ระดับบัณฑิตศึกษา 10คน และอาจารย์ชาวต่างชาติ 6คน กิจกรรมในงานนั้นประกอบไปด้วย

  • คณบดีกล่าวแนะนำตัวทำความรู้จักนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ
  • แนะนำตัวอาจารย์ชาวต่างชาติ
  • นักศึกษาชาวต่างชาติตัวแทนจากแต่ละประเทศกล่าวแสดงความรู้สึก
  • การแสดงจากนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย Tari Srikandi
  • การบรรยายข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
  • เวทีถามตอบปัญหาการใช้ชีวิตในประเทศไทย
  • Tea party ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบปะสังสรรค์ตามอัธยาศัย
  • เล่นเกม แจกของรางวัล

โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น ณ ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด 210 คน เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน 132คน ระดับปริญญาตรี 21คน และระดับบัณฑิตศึกษา 57 คน โดยแบ่งเป็นแต่ละประเทศดังต่อไปนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.