Hyperledger’a Giriş

Deniz Özgür
Mar 24, 2019 · 39 min read
Image for post
Image for post

Hyperledger Hakkında

Bu Dökümanın Amacı

Hedef Kitle

İçerik

Teşekkür

Giriş

Blok Zincir İçin Neden Açık Kaynak?

Kurumsal Blok Zinciri için Sera

Image for post
Image for post
Şekil 1: Hyperledger Sera Yapısı

Hyperledger Tasarım Felsefesi

Image for post
Image for post
Şekil 2: Hyperledger Tasarım Bileşenleri

Gerekli Kullanım Durumları

Image for post
Image for post
Şekil 3: Ticaret Sonrası İşlemlerde Blok zincirsiz Vs. Blok zincirli
Image for post
Image for post
Şekil 4: Blok zincir doktorları hızlı ve güvenli bir şekilde belgelendirir.
Image for post
Image for post
Şekil 5: Block zincir ile taşınabilir kimlikleri kontrol etme
Image for post
Image for post
Şekil 6: Deniz ürünleri tedarik zincirinin karmaşıklığı. Kaynak: Advancing Traceability in the Seafood Industry, FishWise
Image for post
Image for post
Şekil 7: Hyperledger Sawtooth ile okyanustan sofraya ürün takibi

Mevcut Projeler: Altyapılar

Image for post
Image for post
Tablo 1: Hyperledger altyapılarının özeti
Image for post
Image for post
hyperledger iroha ile ilgili görsel sonucu
hyperledger sawtooth ile ilgili görsel sonucu

Güncel Projeler: Araçlar

Image for post
Image for post
Tablo 2: Hyperledger Araçlarının Özeti
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Uzun Süreli Vizyon

Sonuç

Notlar

Image for post
Image for post

Hyperledger Türkiye Platformu

Hyperledger teknolojisi resmi dökümanları Türkçe…

Deniz Özgür

Written by

Econ student @Boun, Growth Hacker @Techsign and tech evangelist

Hyperledger Türkiye Platformu

Hyperledger teknolojisi resmi dökümanları Türkçe çevirileri, son gelişmeler, eğitim ve sertifika programları, iş fırsatları ve daha fazlası.

Deniz Özgür

Written by

Econ student @Boun, Growth Hacker @Techsign and tech evangelist

Hyperledger Türkiye Platformu

Hyperledger teknolojisi resmi dökümanları Türkçe çevirileri, son gelişmeler, eğitim ve sertifika programları, iş fırsatları ve daha fazlası.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store