De ce să îmi creez cont?

Cristian Dinu
Apr 17, 2018 · 1 min read

Poți să participi la prezentări în Hypersay fără să te autentifici. Dar, dacă nu te autentifici, poți să ratezi câteva ocazii importante:

  • Nu vei putea să-ți regăsești notițele
  • Nu vei putea să regăsești sesiunile la care ai participat, incluzând slide-urile lor și nici video-urile sau materialele suplimentare
  • Nu vei putea să revezi răspunsurile tale
  • În funcție de modul în care prezentatorul își configurează sesiunea, este foarte probabil să nu poți pune întrebări, să votezi la sondaje etc.

Ce trebuie să știi:

  • Nu vindem nimănui informațiile despre tine
  • Nu vom da adresa ta de e-mail prezentatorului
  • Nu îți vom trimite e-mail nesolicitat (încercăm să te îndrumăm în călătoria ta prin Hypersay cu câte un mesaj, dar poți opri comunicarea în orice moment)

Pentru orice întrebare sau îngrijorare legată de datele tale folosește butonul de chat din hypersay.com (dreapta-jos).

Hypersaid

The official Hypersay blog.

Cristian Dinu

Written by

Co-Founder and CTO at https://hypersay.com

Hypersaid

Hypersaid

The official Hypersay blog.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade