İklim Psikolojisi
Published in

İklim Psikolojisi

İçi yanmak

Türkiye’deki orman yangınlarına karşı tepki.

Yanan kalp imojisi

Bugün içi yanan herkes birbirini hissediyor. Ormanı hissediyor.
Tek Vücut: Dünya Gezegeni olduğumuzu hatırlıyor. Bağlarımızı kaybetmedik henüz. Kaybolmadık uzayda.

Hissetmeye devam ❤️‍🔥

--

--

Doğal alanların ve yabani hayatın Dünya Gezegeni üzerinden kayboluşuna tanıklık etmek sadece uzaktan değil, derin psikolojik yaralar ve fiziksel rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Sanatsal çalışmalar ve sosyal ps

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ASLI SONCELEY

ASLI SONCELEY

Artist. Environmentalist. Immigrant. Mother. Investigating the links between environmental health and mental health.