İklim Psikolojisi
Published in

İklim Psikolojisi

İklim kaygısı, sırt ağrısı, doğa sevgisi, metal yorgunluğu, aşk, hasret, huşu. Hislerimi birbirinden ayrıştırana, birbiriyle barıştırana kadar çizdim. Üst üste binmiş, omzuma tünemiş duygu yoğunluğunu çözümlemeden kimseye faydam olmayacaktı.

Kırmızı elbiseli sanatçı soyut resimlerinin önünde diz çökmüş, dua veya dans ediyor.

--

--

Doğal alanların ve yabani hayatın Dünya Gezegeni üzerinden kayboluşuna tanıklık etmek sadece uzaktan değil, derin psikolojik yaralar ve fiziksel rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Sanatsal çalışmalar ve sosyal ps

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ASLI SONCELEY

Founder. Mother. Immigrant. Artist. Strategist. Focused on Climate Psychology.