İklim Psikolojisi
Published in

İklim Psikolojisi

Sen ne hissediyorsun?

Türkiye’deki orman yangınlarına tepki

Şimdi psikoloji yapmanın sırası mı⁉️ diyeceksiniz. Asıl şimdi sırası.

Ne hissettiğimizin farkında olmak, hatta onu dile getirmek, sevdiklerimizle paylaşmak şu dönemde çok mühim. Çünkü olağanüstü durumlarda attığımız her adıma duygularımız hükmediyor.

--

--

Doğal alanların ve yabani hayatın Dünya Gezegeni üzerinden kayboluşuna tanıklık etmek sadece uzaktan değil, derin psikolojik yaralar ve fiziksel rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Sanatsal çalışmalar ve sosyal ps

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ASLI SONCELEY

ASLI SONCELEY

Artist. Environmentalist. Immigrant. Mother. Investigating the links between environmental health and mental health.