ทำ Hot Browser Reloading ใน Laravel ด้วย browser-sync

Buri Paoton
Sep 28, 2019 · 2 min read

เชื่อว่าทุกคนนั้นรู้จัก Laravel กันอยู่แล้ว แต่ทุกครั้งที่เรากด Save ในโปรแกรม เราต้องมา Refresh ตัว Browser ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ของเราเองเสมอ แต่รู้ไหมว่าเราสามารถทำให้หน้าเว็บไซต์ของเรา Reload เองได้ทุกครั้งที่ Save ไฟล์ได้ด้วยดังนี้ครับ

อย่างแรก เราต้องลง Library ของ Browser-sync ก่อน โดยทำการรันคำสั่งข้างล่างใน Terminal ของโปรเจคเรา

npm install -g browser-sync

เสร็จแล้ว ให้ทำการรันคำสั่ง npm install อีกครั้ง หลังจากนั้น จะมี folder node_modules เพิ่มเข้ามาในโปรเจคของเรา

Image for post
Image for post

หลังจากนั้นให้เราเพิ่ม code ข้างล่าง ใว้ใน webpack.mix.js ของโปรเจคเรา

แต่ให้ทำการเปลี่ยน proxy เป็น url ของโปรเจคเรา ในกรณีนี้ ผมรันโปรเจคโดย php artisan serve เพราะฉะนั้น url ของโปรเจคผมตอนนี้จะเป็น http://localhost:8000/หลังจากนั้นให้ทำการรันคำสั่ง npm run watch หรือ npm run hot เพื่อให้ mix ของ laravel โปรเจคเรา build browser ใหม่ขึ้นมา

Image for post
Image for post

อ้าว !! ไม่เหมือนที่บอกเลยนี่นาาาา

สำหรับคนที่เคยรัน npm run watch ครั้งแรก จะมีหน้าตาแบบนี้ ไม่ต้องตกใจไป ให้เราทำการรันอีกครั้ง

Image for post
Image for post

แค่นี้เราก็ได้ url ใหม่สำหรับ Hot Browser Reloading ของเว็บไซต์เราแล้ว โดยที่ url นี้จะถูกเปิดเองอัตโนมัติหลังจากที่เรารันคำสั่ง npm run watch

ซึ่งจะสังเกตได้ว่า url เรานั้นเปลี่ยนไปเป็น http://localhost:3000/ ซึ่ง url นี้เป็นของ browser-sync ที่ไว้สำหรับการทำ Hot Reload แต่ url ของโปรเจคเรานั้นก็สามารถใช้งานได้ปกติ

I GEAR GEEK

เราคือกลุ่มคนที่มีความหลงไหลในการเขียนโปรแกรม และ…

Buri Paoton

Written by

I GEAR GEEK

เราคือกลุ่มคนที่มีความหลงไหลในการเขียนโปรแกรม และ มีประสบการณ์จากการทำงานจากทั้งในและนอกประเทศอย่างโชกโชน แต่ถ้าพวกเราเขียนโปรแกรมเพื่อจบงานไปอย่างเดียวมันก็ไม่สนุก พวกเราเลยรวมตัวกันขึ้นมาเปิดเป็นบริษัท Startup ที่มีชื่อว่า I GEAR GEEK ในจังหวัดเชียงใหม่นี้

Buri Paoton

Written by

I GEAR GEEK

เราคือกลุ่มคนที่มีความหลงไหลในการเขียนโปรแกรม และ มีประสบการณ์จากการทำงานจากทั้งในและนอกประเทศอย่างโชกโชน แต่ถ้าพวกเราเขียนโปรแกรมเพื่อจบงานไปอย่างเดียวมันก็ไม่สนุก พวกเราเลยรวมตัวกันขึ้นมาเปิดเป็นบริษัท Startup ที่มีชื่อว่า I GEAR GEEK ในจังหวัดเชียงใหม่นี้

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store