เพิ่มลูกเล่น Medium ให้น่าอ่านยิ่งขึ้น

Arthorn Kittinukul
Oct 8, 2019 · 2 min read

Blog นี้ผมก็จะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยที่จะช่วยให้ medium ของคุณน่าอ่านมากขึ้น ทั้งสำหรับคนที่เป็นสาย developer หรือสายอื่นก็สามารถลองปรับเอาไปให้ได้ครับ มาเริ่มกันเลย

Image for post
Image for post

ลองเพิ่มรูปดูสิ

แน่นอนว่ารูปเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนเข้ามาอ่านได้อยู่เเล้วซึ่งรูปที่อยู่ใน blog ของเรานั้นดูไม่น่าเบื่อเพราะเราสามารถเอารูปมาขั้นไว้ระหว่างเรื่องได้ ส่วนจะไปหารูปสวยๆมาจากไหนlส่วนตัวผมก็เอามาจากเว็บด้านล่างนี้แหละครับ

พื้นหลังสีเทา

พื้นหลังสีเทาแบบนี้
  • สำหรับ MAC: command+option+6

เพิ่ม source code

เพิ่ม source code โดยใช้ gist แล้วโหลด chrome-extension เพิ่มโดยการ copy URL มาวางแล้ว enter ผลลัพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้

gist ตัวอย่าง

Gist

chrome-extension

อักษรตัวแรกตัวใหญ่

The

ใช้ได้เฉพาะแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นตอนนี้คือพิมคำที่เราอยากจะให้เป็นตัวใหญ่ เช่นผมพิมคำว่า The แล้วทีนี้เราก็ (โดยที่ตัวแรกเป็นตัวใหญ่) แล้วเราก็คลุมดำคำที่เพิ่มเข้ามาเเล้วจะเห็นรูปตามด้านล่างนี้

Image for post
Image for post

แล้วเลือก icon ก่อนสุดท้ายเท่านี้เราก็จะได้ ตัวอักษรตัวใหญ่เเล้ว

ลองเพิ่ม Quote ดูสิ

บางที Quote ก็ตัดเลี่ยนได้เหมือนกันนะ เพราะถ้าอ่านอะไรไปยาวๆ แล้วเรามีสรุปเล็กๆหรือ จุดที่ทำให้ผู้อ่านได้พักสักแปปนึงด้วย quote เล็กๆ ก็ได้ โดยเพิ่มที่เราคลุมดำที่ข้อความและ เลือกเครื่องหมาย “ จะสามารถสร้างได้ 2 แบบ

Image for post
Image for post

คลิ๊กครั้งเเรก

Quote

คลิ๊กครั้งที่สอง

Quote

สร้าง bullet

medium นั้นได้สามารถให้เราสร้าง bullet ได้โดยการพิมเครื่องหมายลบ “-” และเคาะ space bar เท่านี้เราก็ได้ bullet แล้ว

  • พิมพ์เครื่องหมายลบ “-” เคาะ space bar

และเราสามารถทำให้ bullet กลายเป็นเลขข้อได้โดยการขึ้นบรรทัดใหม่และพิม 1. และเคาะ space bar ก็จะได้ตัวเลขเริ่มตั้นเเล้ว ถ้าอยากได้เลข 2 ก็แค่เคาะ enter

  1. พิมพ์ 1. แล้วเคาะ space bar พิมพ์ข้อความ แล้ว enter

ใช้ภาพ GIF สิ

บางครั้งเวลาที่เราอยากให้ blog ของเราเคลื่อนไหวเเต่เราไม่อยากอัพเป็นไฟล์ video ให้ยุ่งยาก เราก็เเค่เปลี่ยน video หรือรูปของเราให้กลายเป็นไฟล์ GIF เพื่อให้พอเห็นภาพ เท่านี้เราก็มีอะไรเคลื่อนไหวใน blog เราแล้ว โดย tools ที่จะเอามาให้ก็มีเจ้า giphy นี่แหละคอยช่วย

Image for post
Image for post

สรุป

Blog นี้ก็เป็น blog สั้นๆเขียนไว้เผื่อใครอยากจะเพิ่มอะไรใหม่ๆให้ medium ของตัวเองน่าสนใจขึ้น blog นี้อาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากก็น้อย สำหรับใครที่มี เทคนิคอะไรเจ๋งๆก็ลองเอามาแชร์กันได้นะครับ สำหรับ blog นี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ blog หน้า สวัสดีครับบบบบบ

I GEAR GEEK

เราคือกลุ่มคนที่มีความหลงไหลในการเขียนโปรแกรม และ…

Arthorn Kittinukul

Written by

I GEAR GEEK

เราคือกลุ่มคนที่มีความหลงไหลในการเขียนโปรแกรม และ มีประสบการณ์จากการทำงานจากทั้งในและนอกประเทศอย่างโชกโชน แต่ถ้าพวกเราเขียนโปรแกรมเพื่อจบงานไปอย่างเดียวมันก็ไม่สนุก พวกเราเลยรวมตัวกันขึ้นมาเปิดเป็นบริษัท Startup ที่มีชื่อว่า I GEAR GEEK ในจังหวัดเชียงใหม่นี้

Arthorn Kittinukul

Written by

I GEAR GEEK

เราคือกลุ่มคนที่มีความหลงไหลในการเขียนโปรแกรม และ มีประสบการณ์จากการทำงานจากทั้งในและนอกประเทศอย่างโชกโชน แต่ถ้าพวกเราเขียนโปรแกรมเพื่อจบงานไปอย่างเดียวมันก็ไม่สนุก พวกเราเลยรวมตัวกันขึ้นมาเปิดเป็นบริษัท Startup ที่มีชื่อว่า I GEAR GEEK ในจังหวัดเชียงใหม่นี้

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store