Google Bitcoin Fiyatını Tahmin Edebilir Mi?

Ozan Kara
Ozan Kara
Mar 26 · 2 min read

Son dönemde hareketli günler geçiren bitcoin, düşüşün ardından tekrar toparlanmaya başladı. Yazının yazıldığı sırada, 6500 USD seviyesinde seyreden bitcoin, finans piyasalarında corona virüsü etkisi ile yaşanan düşüşün ardından en hızlı toparlayan finansal varlıklardan biri oldu. Çin’in Google’ı Baidu’da son bir ay içinde bitcoin kelimesinin aranma oranı %183 oranında arttı. Peki bu bilgi bize bitcoin artışında öncü bir gösterge olabilir mi?

Warwick Universitesi Finans Profesörü Tobias Preis “Quantifying Trading Behavior in Financial Markets Using Google Trends” makalesinde Google trendleri ile hisse fiyatları arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalıştı. Analize göre, Google’da finans ile ilgili kelimelerin arama trendi artış gösterdiğinde, hisse fiyatlarının ters orantılı olarak hareket ettiği gözlemlendi. Peki bu durum bitcoin için de geçerli mi?

Google haftalık arama trendi ile bitcoin fiyatını bir grafik üzerinde karşılaştırdığımızda, son dönemde arama trendinin artması ile bitcoin fiyatının düştüğünü görüyoruz. Ancak bununla birlikte geçtiğimiz sene bitcoinin yükselişinde arama trendlerinin yine arttığı gözlemleniyor.

İki serinin korelasyonunu incelediğimizde, 0.23 olduğunu görüyoruz. Bu yüksek bir korelasyon değil ancak 1 sene önce ve son zamanlarda Google trend aramalarının artması ile fiyat hareketliliğinin bir ilişkisi olduğunu gözlemliyoruz. Bu sebeple haftalık volatilite ile Google trend sonuçları arasında bir ilişki olması muhtemel gibi duruyor. Volatilite ve Google trend grafiğinde bu ilişki çok daha belirgin.

İki seri arasındaki korelasyon 0.67 ve bu birbirinden bağımsız iki seri için az bir oran değil. Volatilite ile Google aramaları arasında ciddi bir ilişki var ve bunun şaşırtıcı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bitcoin volatilitesi ile her zaman finansal piyasalarda ilgi odağı olmuştur. Ciddi yükseliş ve düşüşlerde basında ve sosyal medyada da yer bulan bitcoin, bu haberler ile kişilerin tekrar ilgisini çekmiş ve bu da Google arama sonuçlarına yansımıştır. Bu bilgi bitcoin fiyat tahmininde yeterli değil ancak oluşturulabilecek modellerde bu veri kullanılabilir.

Ayrıca ilişkinin gücü, bitcoin yatırımı yaparken zaman zaman Google trendlerini de takip etmemiz gerektirdiğini gösteriyor. Trendlerdeki artış bitcoin fiyat değişiminde yaşanacak iniş veya çıkışların daha volatil gerçekleşmesine neden olabilir. Bitcoin, merkeziyetsiz olması ile de ilgili olarak volatilitenin sık yaşanabileceği bir finansal varlık. Bu sebeple Google trendlerinde bitcoin arama artışlarını daha çok göreceğimizi söyleyebiliriz.

Icrypex

Cryptocurrency Exchange

Ozan Kara

Written by

Ozan Kara

Quantitative Analyst at Icrypex

Icrypex

Icrypex

Cryptocurrency Exchange

More From Medium

More on Cryptocurrency from Icrypex

More on Cryptocurrency from Icrypex

More on Cryptocurrency from Icrypex

ARIMA ile Bitcoin Fiyat Tahmini

Feb 3 · 4 min read

28

More on Bitcoin from Icrypex

More on Bitcoin from Icrypex

ETHBTC ve XRPBTC Analizi

22

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade