Smart Table 18 juni 2015 ICT Café:
Statistiek en veiligheid in de wijk

Barteld Braaksma, innovatiemanager bij CBS

CBS werkt nadrukkelijk aan verbetering van de dienstverlening voor lokaal bestuur en beleid. Bij de smart table is de vraag op tafel gelegd wanneer statistische informatie het meest bruikbaar is, en welke kwaliteits-verwachtingen onze gebruikers hebben. Dat heeft nuttige feedback opgeleverd.

Het blijkt bijvoorbeeld soms lastig om in de overvloed aan gegevens de juiste informatie te vinden. Het CBS gaat bekijken hoe de zoekfunctie op de outputdatabase Statline verder valt te verbeteren. Daarbij komt dat de beschrijvingen van gebruikte definities en methoden niet altijd die informatie bevatten waarmee gebruikers zich snel een beeld kunnen vormen waar de cijfers precies over gaan. Om daar wat mee te doen helpt het als gebruikers zo concreet mogelijk aan CBS laten weten waar ze problemen ervaren.

Ander aandachtspunt is dat behalve CBS nog andere partijen statistische informatie leveren, soms meer toegesneden op een specifieke lokale situatie. Het vergt enige inspanning om die informatie goed met CBS-cijfers te combineren. Gebruikers zoals beleidsmakers en strategen hebben niet altijd de statistische achtergrond om verschillen in definities te duiden of cijfers in de juiste samenhang te analyseren. CBS kan helpen door cursussen aan te bieden of meer toelichtingen te geven gericht op specifieke gebruikers. Dat kan trouwens ook door derden gebeuren, of in samenwerking tussen verschillende partijen.

Het detailniveau van CBS-cijfers is niet altijd genoeg voor lokaal gebruik. Dat kan inherent zijn aan de beschikbare waarnemingen: er zijn grenzen aan uitsplitsingen die je met steekproeven kunt bereiken. Soms vraagt een gebruiker daarom aan CBS om aanvullende lokale waarneming te doen, maar daar hangt dan wel een prijskaartje aan. In andere gevallen heeft CBS de beschikking over landelijk dekkende cijfers uit registraties, dan is het mogelijk om verder te gaan dan de gepubliceerde detailniveau. Daarbij spelen dan nog wel ethische en juridische vragen. Hoe zit het met big brother versus privacy? Welke gegevens wil je ontsluiten?

Like what you read? Give Team ICT Café Den Haag a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.