100 jaksoa podcastia — Identio Timeline

Prochatin 100. jakso julkaistiin 26.9.2019

Erika Bergström
Oct 14, 2019 · 1 min read

Sen kunniaksi Joonas, Sami ja Teemu korkkasivat pullon samppanjaa ja istuivat mikkien ääreen muistelemaan Idention matkaa.

Kokosimme yhteen alkuaikojen kilpailut, tärkeät käännekohdat ja merkittävät tapahtumat.

Idention aikajana muodostui näyttämään tältä:

Yritys voi hyvin ja tulevaisuus näyttää lupaavalta.
Kasvua on tiedossa, kun yritys muuttaa vuodenvaihteen jälkeen isompiin toimitiloihin. Samaan aikaan Idention tiimissä on aloittamassa kaksi uutta työntekijää.

Jatketaan eteenpäin— hyvällä meiningillä!


Identio

Me olemme Identio — turkulainen konsultointiin erikoistunut teknologiayritys, jonka kanssa homma toimii.

Erika Bergström

Written by

Copywriter @ Identio

Identio

Identio

Me olemme Identio — turkulainen konsultointiin erikoistunut teknologiayritys, jonka kanssa homma toimii.

More From Medium

More on Identio from Identio

More on Identio from Identio

Idention blogi on muuttanut!

More on Identio from Identio

More on Identio from Identio

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade