4 vinkkiä hyvään IT-konsultointiin

Erika Bergström
Sep 12, 2019 · 3 min read

“It-konsultti on hybridi, joka osaa koodata, mutta myös puhua.”

Sami ja Joonas pohtivat, miten Identiolla on onnistuttu konsultoinnissa. He jakoivat myös omat huomionsa ja vinkkinsä hyvään konsultointiin.

Tällä hetkellä Teemu ja Sami tekevät töitä olemassa olevissa kehitystiimeissä. Mukana on työntekijöitä muistakin yrityksistä, ja yhdessä tiiminä yritetään miettiä asiakkaan kannalta parhaita ratkaisuja. Puhutaan siis monitoimittajaympäristöstä.

Mitä konsultointi on meidän näkökulmastamme?

Monessa tapauksessa asiakas ei siis hanki omia koodaajia, vaan palkkaa ulkopuolisia. Se tuo käytännössä töitä IT-konsultille.

Aika pitkälti Idention näkökulmasta se on koodaamista. Toki työhön sisältyy myös asiakkaan kanssa uusien ominaisuuksien suunnittelua. Loppupeleissä koodaajat tekevät kaikenlaista ja ajankäyttö jakautuu n. 70:30 periaatteella. Noin 70% ajasta menee koodaamiseen ja 30% on jotain muuta.

Arvoa tuottava työ

Sami on aikaisemmissa työpaikoissaan keskustellut siitä, kuinka paljon konsultti tekee arvoa tuottavaa työtä verrattuna ei-arvoa tuottavaan työhön. Suhde saattaa olla jopa 50:50.

Arvoa tuottava työ on esimerkiksi uusien ominaisuuksien, tai kokonaan uusien tuotteiden kehittämistä. Käytännössä konkreettisia aisioita, joita asiakas voi myydä eteenpäin.

Useimmiten ominaisuudet tulevat asiakkaan taholta ja monesti ne ovat tarpeellisia, esimerkiksi lakimiesten suosittelemia.

“Ei niitä ominaisuuksia oikeastaan huvikseen keksitä.
Aika tarkkaan tekemistä ohjaavat tietyt säännöt.”

Ei-arvoa tuottava työ

Ei-arvoa tuottava työ on sellaista, joka ei suoranaisesti luo uutta. Se voi olla esimerkiksi aiempien bugien korjaamista tai palavereissa istumista.

Yllättävän paljon aikaa uppoaa juuri bugien korjaamiseen. Se voi viedä jopa puolet koodaamiseen käytettävästä ajasta.

“Toisaalta luottamusta mitataan juuri näissä tilanteissa. Jos asiakas ei anna koodaajalle mahdollisuutta parannella testiympäristöä, niin silloin asiakas ei ehkä usko koodaajan tekevän oikeita hommia. On se vähän merkki luottamuksen puutteesta.”

Samin vinkit hyvään konsultointiin

1. Ole rehellinen ja kommunikoi.

On ihan ok, että kaikki aika ei mene uusien toimintojen koodaamiseen.

2. Myy lisää (upsell)

Myyjä hoitaa ensimmäisen diilin. Se on vaikeinta, koska asiakas ei silloin vielä tiedä, mitä koodaaja osaa. Siihen sisältyy asiakkaan näkökulmasta riskejä.

Suurin diili ilmestyykin usein vasta ensimmäisen diilin jälkeen. Helpointa on tehdä kauppaa olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Kun tekee työnsä hyvin ja on mukava ihmisille, se on yllättävän helppoa.

Homma ei kuitenkaan toimi niin että jättää osan työstä tekemättä jatkodiilin toivossa. Siitä menee maine. Täytyy tehdä hommat hyvin ja toivoa, että asiakas haluaa ostaa lisää. Jos asiakkaalle tulee lisää tarpeita, niin kyllä se silloin ostaa sen samalta tekijältä.

3. Haasta asiakasta

Teknisissä asioissa saa ja kannattaakin hieman haastaa asiakasta. Silloin voi ehdottaa vaihtoehtoisia tapoja päästä haluttuun lopputulokseen. Ihmistaidot nousevat keskeisiksi näissä tilanteissa ja IT-konsultilta odotetaan koodaustaitojen lisäksi myös puhetaitoja.

Kysyntä tällaisille osaajille on nykyään kova.

4. Ole saatavilla

Kun joku lähettää viestin, siihen pitää vastata nopealla aikavälillä.

“Aikaisemmassa projektissa oli mukana asiakas, joka oli toiselta puolelta maapalloa. Joku oli kysynyt multa jotain keskellä yötä. En tietenkään vastannut, ja 10 minuutin kuluessa toisessa päässä jo ihmeteltiin, että miksi koodaajat eivät vastaa. Joku muu oli selittänyt, että he ovat Suomessa ja nukkuvat tällä hetkellä.” -Sami

Käytännössä vastausta odotetaan minuuteissa, kun tilanne on päällä. Yleisesti on hyvä huomata, että asiakas olettaa devaajan olevan saatavilla. Toki monet kaipaavat rauhaa koodatessaan, mutta asioista täytyy silloin sopia erikseen asiakkaan kanssa.

Identio

Me olemme Identio — turkulainen konsultointiin erikoistunut teknologiayritys, jonka kanssa homma toimii.

Erika Bergström

Written by

Copywriter @ Identio

Identio

Identio

Me olemme Identio — turkulainen konsultointiin erikoistunut teknologiayritys, jonka kanssa homma toimii.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade