Sami Suo-Heikki
Aug 5 · 1 min read

Idention perustaja Sami Suo-Heikki on selvittänyt käyttäen Linkedinin avointa dataa, miten IT-ammattilaiset vaihtavat työpaikkaa Turun alueella. Linkedin tarjoaa mahdollisuuden etsiä henkilöitä nykyisen ja entisen työpaikan perusteella sekä samalla rajoittaa haku tiettyyn kaupunkiin. Haut suoritettiin manuaalisella haulla. Raaka data on luettavissa täältä.

Tässä selvityksessä käytetyt yritykset ovat valittu Idention Meet Turun IT-talot podcast-sarjasta. Hakukriteereillä rajoitettiin työntekijän nykyiseksi sijainniksi Turku.

Graafissa yrityksen omalla värillä väritetyt janat esittävät yrityksestä lähteneitä henkilöitä.

Selvityksessä huomattiin etenkin Solitan ja Goforen vetävän sisään paljon IT-ammattilaisia toisista yrityksistä. Huipulla olivat myös muut Turussa hiljattain toiminnan aloittaneet konsulttiyritykset kuten Reaktor ja Identio.

Graafissa on mukana myös muutama piilotettu helmi. Taiste ja Citrus Solutions pitävät yllään täydellistä harmoniaa, kun lähtijöitä ja tulijoita ei muista yrityksistä ole yhtään.

Eniten muuttotappiota ovat kokeneet Turussa jo kauemmin toimineet yritykset.

Interaktiivinen graafi löytyy osoitteesta: https://fiddle.jshell.net/samiheikki/4bnezpqa/show/

Identio

Ohjelmisto- ja sovelluskehitykseen erikoistuva teknologiayritys

Sami Suo-Heikki

Written by

Early to bed, early to rise, work like hell and advertise. Senior Software Developer @Identio

Identio

Identio

Ohjelmisto- ja sovelluskehitykseen erikoistuva teknologiayritys

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade