İletişim Atölyesi 2015

Ezgi Yaparsoy
Jul 26, 2017 · 1 min read

İzmir Ekonomi Üniveristesi İletişim Fakültesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği ‘İletişim Atölyesi’ etkinliği 21–22 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Öğrencilerin üniversite eğitimi hakkında bilgi sahibi olmalarını, medya, sinema ve reklamcılık alanlarında yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını hedefleyen etkinliğe bu yıl 60. Yıl Anadolu Lisesi ve TAKEV Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Atölyenin ilk gününde, İEÜ öğretim görevlileriyle toplantı yaptıktan sonra öğrenciler arzu ettikleri “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Medya”, “Belgesel ve Kısa Film” atölyesi olmak üzere gruplara ayrıldı.

Öğretim görevlileri; Meriç Akyürek, Altuğ Akın, Burak Doğu, Haluk Mesci, Hakan Tuncel ve Serkan şavk başta olmak üzere okulun bölüm öğrencilerinin de destek verdiği çalışmalar ilk gün farklı disiplinlerin küçük birer simülasyonu şeklinde gerçekleşti. Atölyenin ikinci ve son gününde öğrenciler üzerinde çalıştıkları kısa film, reklam kampanyası ve haberlerin sunumlarını yaparak ileride seçme olanaklarının bulundukları bölümleri tanıma olanağı etti.

İletişim Atölyesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin lise öğrencileri için düzenlediği İletişim Atölyesi hakkında bilgiler, atölyedeki çalışmalardan örnekler

Ezgi Yaparsoy

Written by

İzmir University of Economics Media COO

İletişim Atölyesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin lise öğrencileri için düzenlediği İletişim Atölyesi hakkında bilgiler, atölyedeki çalışmalardan örnekler

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade