İletişim Atölyesi 2015

Ezgi Yaparsoy
Jul 26, 2017 · 1 min read

İzmir Ekonomi Üniveristesi İletişim Fakültesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği ‘İletişim Atölyesi’ etkinliği 21–22 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Öğrencilerin üniversite eğitimi hakkında bilgi sahibi olmalarını, medya, sinema ve reklamcılık alanlarında yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını hedefleyen etkinliğe bu yıl 60. Yıl Anadolu Lisesi ve TAKEV Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Atölyenin ilk gününde, İEÜ öğretim görevlileriyle toplantı yaptıktan sonra öğrenciler arzu ettikleri “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Medya”, “Belgesel ve Kısa Film” atölyesi olmak üzere gruplara ayrıldı.

Öğretim görevlileri; Meriç Akyürek, Altuğ Akın, Burak Doğu, Haluk Mesci, Hakan Tuncel ve Serkan şavk başta olmak üzere okulun bölüm öğrencilerinin de destek verdiği çalışmalar ilk gün farklı disiplinlerin küçük birer simülasyonu şeklinde gerçekleşti. Atölyenin ikinci ve son gününde öğrenciler üzerinde çalıştıkları kısa film, reklam kampanyası ve haberlerin sunumlarını yaparak ileride seçme olanaklarının bulundukları bölümleri tanıma olanağı etti.

İletişim Atölyesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin lise…

Ezgi Yaparsoy

Written by

İzmir University of Economics Media COO

İletişim Atölyesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin lise öğrencileri için düzenlediği İletişim Atölyesi hakkında bilgiler, atölyedeki çalışmalardan örnekler

Ezgi Yaparsoy

Written by

İzmir University of Economics Media COO

İletişim Atölyesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin lise öğrencileri için düzenlediği İletişim Atölyesi hakkında bilgiler, atölyedeki çalışmalardan örnekler

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store