İletişim Atölyesi 2018

İEÜ İletişim Fakültesi’nin bu yıl yedinci kez düzenlediği liselere yönelik İletişim Atölyesi 16–17 Ocak tarihleri arasında altı farklı liseden toplam 86 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti. Lise öğrencilerini iletişim alanındaki konular ve uygulama alanlarıyla tanıştırmayı amaçlayan etkinlikte medya, yaratıcı belgesel ve oyun atölyeleri yapıldı. Eğlenceli bir ortamda uygulama yapma şansını elde eden öğrenciler iki gün boyunca birlikte çalıştıkları atölyelerde haber ürettiler, belgesel çektiler ve oyun tasarımı üzerine kafa yordular. Atölyenin bitiminde yaptıkları sunumlarla üretimlerini sergileyen öğrenciler, yürüttükleri çalışmalar neticesinde sertifika almaya hak kazandılar.

Katılan liseler

Atölye üretimleri

Oyun Atölyesi üretimleri profesyonel ekipman ve yazılım kullanılmadan katılımcıların kendi becerileriyle hazırlanmıştır.

Fotoğraflarla İletişim Atölyesi 2018

Daha fazla fotoğraf için albümü ziyaret edebilirsiniz.

İletişim Atölyesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin lise…

İEÜ İletişim Fakültesi

Written by

İletişim Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi // Faculty of Communication, Izmir University of Economics

İletişim Atölyesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin lise öğrencileri için düzenlediği İletişim Atölyesi hakkında bilgiler, atölyedeki çalışmalardan örnekler

İEÜ İletişim Fakültesi

Written by

İletişim Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi // Faculty of Communication, Izmir University of Economics

İletişim Atölyesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin lise öğrencileri için düzenlediği İletişim Atölyesi hakkında bilgiler, atölyedeki çalışmalardan örnekler

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store