İletişim Atölyesi 2019

Melda Öztutgan
Feb 27, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

İzmirli lise öğrencileri İletişim Atölyesi’nde hareketli ve bol eğlenceli iki gün geçirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından sekizinci kez düzenlenen İletişim Atölyesi, 15–16 Ocak tarihlerinde gerçekleşti.

Fakültenin Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, ve Sinema ve Dijital Medya bölümlerinin ortaklaşa düzenlediği İletişim Atölyesi’ne İzmir’in çeşitli liselerinden gelen 11. ve 12. sınıf öğrencileri katıldı.

Reklamcılık atölyesinde İzmir’in eğitimdeki önemini vurgulayan ve şehir dışından İzmir’e okumaya gelmek isteyen öğrencilere yönelik bir kampanya tasarlanırken Yaratıcı Belgesel atölyesi öğrencileri üç kısa belgesel filmin yapımını gerçekleştirdi. Medya atölyesinde ise iki günlük çalışmada, televizyon yayını, konuşma teknikleri, çekim ve kurgu, ışıklandırma ve radyo programı konularında uygulama yapıldı.

Lise öğrencilerinin hem iletişim dünyası hakkında bilgi edindiği hem de eğlenceli zaman geçirdiği atölye sonunda öğrencilere katılım sertifikaları verildi.

Image for post
Image for post

Katılan liseler

• Gaziemir Anadolu Lisesi
• Kent Koleji
• MEV Avni Akyol Koleji
• Bornova Çimentaş Anadolu Lisesi
• Güzelbahçe Cengiz Topel Anadolu Lisesi
• Takev Koleji
• İzmir Özel Türk Koleji
• Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
• Narlıdere Cahide - Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi
• Bornova Uğur Asırlık Anadolu Lisesi
• Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi

Atölyeler

Atölye Üretimleri

Fotoğraflarla İletişim Atölyesi 2019

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

İletişim Atölyesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin lise…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store