İletişim Atölyesi 2019

Melda Öztutgan
Feb 27, 2019 · 2 min read

İzmirli lise öğrencileri İletişim Atölyesi’nde hareketli ve bol eğlenceli iki gün geçirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından sekizinci kez düzenlenen İletişim Atölyesi, 15–16 Ocak tarihlerinde gerçekleşti.

Fakültenin Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, ve Sinema ve Dijital Medya bölümlerinin ortaklaşa düzenlediği İletişim Atölyesi’ne İzmir’in çeşitli liselerinden gelen 11. ve 12. sınıf öğrencileri katıldı.

Reklamcılık atölyesinde İzmir’in eğitimdeki önemini vurgulayan ve şehir dışından İzmir’e okumaya gelmek isteyen öğrencilere yönelik bir kampanya tasarlanırken Yaratıcı Belgesel atölyesi öğrencileri üç kısa belgesel filmin yapımını gerçekleştirdi. Medya atölyesinde ise iki günlük çalışmada, televizyon yayını, konuşma teknikleri, çekim ve kurgu, ışıklandırma ve radyo programı konularında uygulama yapıldı.

Lise öğrencilerinin hem iletişim dünyası hakkında bilgi edindiği hem de eğlenceli zaman geçirdiği atölye sonunda öğrencilere katılım sertifikaları verildi.

Katılan liseler

Atölyeler

Yaratıcı Belgesel Atölyesi

Medya Atölyesi

Reklam Atölyesi

Atölye Üretimleri

Fotoğraflarla İletişim Atölyesi 2019

İletişim Atölyesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin lise…

Melda Öztutgan

Written by

İletişim Atölyesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin lise öğrencileri için düzenlediği İletişim Atölyesi hakkında bilgiler, atölyedeki çalışmalardan örnekler

Melda Öztutgan

Written by

İletişim Atölyesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin lise öğrencileri için düzenlediği İletişim Atölyesi hakkında bilgiler, atölyedeki çalışmalardan örnekler

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store