İletişim Atölyesi 2020

Batuhan Keskin
Jan 24, 2020 · 3 min read

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından dokuzuncu kez gerçekleştirilen İletişim Atölyesi, 15–16 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Lise öğrencilerini iletişim dünyasıyla tanıştırmayı amaçlayan etkinlikte medya, yaratıcı belgesel ve reklam atölyeleri düzenlendi.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Medya ve İletişim ve Sinema ve Dijital Medya bölümü akademisyenlerinin yürütücülüğünü üstlendiği atölyelere, İzmir’in çeşitli bölgelerindeki 14 liseden gelen 116 12. sınıf öğrencisi katıldı.

İlk gün gruplara ayrılan öğrenciler, reklam atölyesinde bir ürün üzerinden yeni medya kanallarını kullanan bir reklam kampanyası tasarlarken Yaratıcı Belgesel atölyesinde, altı kısa belgesel filmin yapımını gerçekleştirdi. Medya atölyesine katılan öğrenciler ise video yapımı, kamera önünde konuşma, stop-motion animasyon üretimi, stüdyoda hava durumu sunma ve podcast kaydı yapma fırsatı elde etti.

Atölyelerin bitiminde yaptıkları sunumlarla üretimlerini sergileyen ve iletişim dünyası hakkında bilgi edinen öğrenciler, yürüttükleri çalışmalar neticesinde katılım sertifikası almaya hak kazandılar.

Katılan Liseler

 • Buca Anadolu Lisesi
 • Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi
 • Güzelbahçe Cengiz Aytmatov Lisesi
 • Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi
 • Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
 • Karşıyaka Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi
 • Narlıdere Cahide Ahmet Dalyanoğlu Lisesi
 • Özel Bornova Işıkkent Eğitim Kampüsü
 • Özel Bornova Uğur Anadolu Lisesi
 • Özel Buca Anadolu Lisesi
 • Özel Gaziemir Rota Anadolu Lisesi
 • Özel Karşıyaka Bilim Doğa Anadolu Lisesi
 • Özel Karşıya Örnekköy Uğur Anadolu Lisesi
 • Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi

Atölye Üretimleri

Yaratıcı Belgesel Atölyesi:

Medya Atölyesi:

Öğrencilerin kaydettiği diğer podcastleri spotify, anchor ve apple podcasts üzerinden dinleyebilirsiniz.

İletişim Atölyesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin lise…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store