İletişim Atölyesi’ne katılan lise öğrencilerinin çalışmalarını izleyin

Videolar

öğrencilerin yaptıkları bütün denemeleri, videoları, TV programlarını ve yaratıcı belgeselleri izleyebilirsiniz

Podcastler

İletişim Atölyesi’ne katılan öğrencilerin hazırladığı podcastleri Spotify’da ve Apple Podcasts’te dinleyebilirsiniz

Fotoğraflar

Atölye’de ne oluyor, ne yapıyoruz, nasıl çalışıyoruz görmek isterseniz, bakabilirsiniz

İletişim Atölyesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin lise öğrencileri için düzenlediği İletişim Atölyesi hakkında bilgiler, atölyedeki çalışmalardan örnekler

  İEÜ İletişim Fakültesi

  Written by

  İletişim Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi // Faculty of Communication, Izmir University of Economics

  İletişim Atölyesi

  İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin lise öğrencileri için düzenlediği İletişim Atölyesi hakkında bilgiler, atölyedeki çalışmalardan örnekler

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade