İletişim Atölyesi 2016

Cumhur Ege Omaç
Jul 26, 2017 · 1 min read

Lise öğrencileri, İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu sene 5’incisi düzenlenen İletişim Atölyesi’nde bir araya geldi. 19–20 Ocak tarihlerinde iki gün süreyle düzenlenen atölyelere Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi, Behçet Uz Anadolu Lisesi, Martı Koleji, İzmir Türk Koleji, Seçkin Koleji, Fatih Koleji, Çamlaraltı Koleji öğrencileri katıldı. Medya Haber, Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Yaratıcılık ile Yaratıcı Belgesel olmak üzere üç atölye grubuna ayrılan öğrenciler iletişim dünyasıyla tanıştılar. Öğrencilerin çoğu İletişim Fakültesi hakkındaki düşüncelerinin değiştiğini, atölyeye geldikten sonra çalışma ortamını çok beğendiklerini ve kesinlikle bu bölümde okumak istediklerini belirttiler.

Akademisyenlerin yoğun ilgisiyle çalışan gençler sadece fakülte hakkında bilgi almadıklarını, aynı zamanda çalışmalara katılarak iletişimin genel alanında deneyim kazandıklarını dile getirdiler. Öğrenciler, yoğun çalıştıkları atölyelerde kendilerini adeta birer İletişim Fakültesi öğrencisi gibi hissettiler.

İletişim Atölyesi

Cumhur Ege Omaç

Written by

Izmir University of Economics Media COO

İletişim Atölyesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin lise öğrencileri için düzenlediği İletişim Atölyesi hakkında bilgiler, atölyedeki çalışmalardan örnekler

Cumhur Ege Omaç

Written by

Izmir University of Economics Media COO

İletişim Atölyesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin lise öğrencileri için düzenlediği İletişim Atölyesi hakkında bilgiler, atölyedeki çalışmalardan örnekler

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store