Al meer dan 10.000 “Happy Losers”!

Florus van Beek
Nov 28, 2016 · 1 min read

Op donderdag 14 juli heeft de 10.000e verliezer zijn verloren voorwerp weer teruggevonden met iLost, dat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste online gevonden voorwerpen platform. Binnen drie jaar tijd zijn er meer dan 40.000 gevonden voorwerpen geregistreerd door particulieren, organisaties en festivals waaronder het Rijksmuseum, Walibi, SAIL Amsterdam, Van der Valk Hotels, stadsvervoerder HTM en vele gemeenten.

De 10.000e match, een nieuwe mijlpaal voor iLost. “Al geruime tijd zaten wij met het team in spanning wanneer de 10.000e match zou worden gemaakt”, vertelt Hanneke Stegweg, oprichtster van iLost. “Met zijn allen hebben wij de laatste weken de teller op de website in de gaten gehouden. We zijn verheugd dat de fotocamera weer terug is bij haar rechtmatige eigenaar via onze klant Rijksmuseum”. Zelfs een Facebook winactie was opgezet waarbij men toegangskaartjes voor Walibi Holland kon winnen door te raden wanneer de 10.000e match zou worden gemaakt.

iLost

The search engine for lost and found

Florus van Beek

Written by

iLost

iLost

The search engine for lost and found

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade