Al meer dan 100.000 “Happy Losers”!

Florus van Beek
May 15, 2019 · 1 min read

Op donderdag 15 mei 2019 heeft de 100.000e verliezer zijn verloren voorwerp weer teruggevonden met iLost, dat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste online gevonden voorwerpen platform. Het gevonden voorwerp in kwestie is een Huawei telefoon en werd geregistreerd door Pathé Arnhem. Binnen vijf jaar tijd zijn er meer dan 350.000 gevonden voorwerpen geregistreerd door particulieren en organisaties zoals stadsvervoerders, gemeenten, hotels, pretparken, ziekenhuizen en evenementenorganisaties.

iLost voor organisaties
In Nederland maken al meer dan 200 organisaties gebruik van de software die iLost aanbiedt, waaronder GVB, Arriva, Pathé, Walibi, de Efteling, het Rijksmuseum, Awakenings, Van der Valk Hotels en de gemeente Amsterdam. Een deel van de voorwerpen wordt via koeriersdiensten verzonden naar ruim 60 verschillende landen.

Gevonden voorwerpen
Opvallende voorwerpen die werden geregistreerd zijn een achtergelaten akoestische gitaar, kunstgebitten en kinderwagens. Voorwerpen waarnaar het meest gezocht wordt via https://ilost.co zijn tassen, sleutels, portemonnees, telefoons en jassen. De meest gevonden voorwerpen zijn sleutels, tassen, portemonnees, ov chipkaarten en brillen.

iLost

The search engine for lost and found

Florus van Beek

Written by

iLost

iLost

The search engine for lost and found

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade