Al meer dan 100.000 “Happy Losers”!

Florus van Beek
May 15, 2019 · 1 min read
Image for post
Image for post

Op donderdag 15 mei 2019 heeft de 100.000e verliezer zijn verloren voorwerp weer teruggevonden met iLost, dat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste online gevonden voorwerpen platform. Het gevonden voorwerp in kwestie is een Huawei telefoon en werd geregistreerd door Pathé Arnhem. Binnen vijf jaar tijd zijn er meer dan 350.000 gevonden voorwerpen geregistreerd door particulieren en organisaties zoals stadsvervoerders, gemeenten, hotels, pretparken, ziekenhuizen en evenementenorganisaties.

iLost voor organisaties
In Nederland maken al meer dan 200 organisaties gebruik van de software die iLost aanbiedt, waaronder GVB, Arriva, Pathé, Walibi, de Efteling, het Rijksmuseum, Awakenings, Van der Valk Hotels en de gemeente Amsterdam. Een deel van de voorwerpen wordt via koeriersdiensten verzonden naar ruim 60 verschillende landen.

Gevonden voorwerpen
Opvallende voorwerpen die werden geregistreerd zijn een achtergelaten akoestische gitaar, kunstgebitten en kinderwagens. Voorwerpen waarnaar het meest gezocht wordt via https://ilost.co zijn tassen, sleutels, portemonnees, telefoons en jassen. De meest gevonden voorwerpen zijn sleutels, tassen, portemonnees, ov chipkaarten en brillen.

iLost

The search engine for lost and found

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store