Aller-laatste kans crowdfunding!

Florus van Beek
May 12, 2015 · 1 min read

Over 3 dagen is de crowdfunding campagne van iLost definitief afgelopen.

Voor ons dus nog één keer de kans om schaamteloos promotie te maken 😉 En voor jou de laatste kans om nog in te stappen. Je kunt al investeren vanaf € 100,- en we zouden het super leuk vinden als je ook mee doet. Ruim 175 crowdfunders hebben inmiddels al geïnvesteerd in iLost!

Misschien weet je ook nog iemand die dit project en crowdfunden interessant vindt, zeker tof als je diegene nog even wilt attenderen op onze campagne.

Thanks!
iLost.

http://www.oneplanetcrowd.com/nl/project/92855

iLost

The search engine for lost and found

Florus van Beek

Written by

iLost

iLost

The search engine for lost and found

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade