De Rambam portemonnee-test

Florus van Beek
Dec 1, 2016 · 2 min read

Het TV-programma Rambam zond afgelopen zaterdag voor de vijfde keer de zogenaamde “portemonnee-test” uit. In de jaarlijks terugkerende aflevering van het bekende TV programma worden portemonnees met een geldbedrag bij een aantal politiebureaus ingeleverd als Gevonden Voorwerp. Na een aantal dagen komt een Rambam-reporter de vermissing van de portemonnee melden om te testen of de portemonnee met de originele inhoud gevonden is…

Ieder jaar opnieuw blijkt er geld te ‘verdwijnen’ en dat in sommige gevallen zelfs de portemonnee in zijn geheel zoek raakt. In de portemonnee-test van dit jaar is te zien dat de bedragen echter vrijwel bij alle politiebureaus bewaard blijven. Slechts bij één bureau verdween er 50 euro. (Hierbij dient wel in ogenschouw te worden genomen dat de geteste bureaus een interne memo hadden ontvangen met de boodschap dat het TV programma mogelijk actief was met de portemonnee-test.)

Natuurlijk verdwijnen er wel meer gevonden voorwerpen, en niet alleen bij politiebureaus en gemeentes. Bovendien is het ook zeker niet zo dat er in alle gevallen sprake is van diefstal. Soms raakt iets per ongeluk zoek. Maar hoe kan dat gebeuren?

In veel gevallen worden gevonden voorwerpen geregistreerd in een Excel formulier, een lokale database of een gewoon schrift. Hierdoor kan het overzicht nog wel eens verloren raken en is het ook niet verbazend dat spullen onvindbaar worden. De inzet van iLost doet de kans op die interne vermissingen sterk verminderen.

In het online registratiesysteem kan extreem eenvoudig worden vastgelegd wat exact de inhoud van de gevonden portemonnee was. Daarbij is de inzet van sealbags geïntegreerd, wat verdere kans op integriteit-schendingen verkleint en kan bovendien een bewaarlocatie worden geselecteerd zodat altijd bekend is waar het gevonden voorwerp zich begeeft.

Belangrijk bijkomend voordeel is dat de verliezer helemaal niet meer hoeft op te bellen of naar een locatie van de vinder hoeft te komen om te bezien of zijn verloren voorwerp is gevonden. Alle gevonden voorwerpen zijn 24 uur per dag in 5 verschillende talen te doorzoeken via internet.

Zolang steeds meer instanties en gemeenten het voorbeeld van GVB of Arnhem volgen en ervoor kiezen iLost in te zetten voor het afhandelen van Gevonden Voorwerpen, blijft de kans toenemen dat in een volgende editie van Rambam alle portemonnees mét inhoud terug komen bij de eigenaar!

Kijk de Rambam portemonnee-test hier terug.

iLost

The search engine for lost and found

Florus van Beek

Written by

iLost

iLost

The search engine for lost and found

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade