Het nieuwe iLost is online!

Florus van Beek
Nov 7, 2013 · 2 min read

Een spannende dag vandaag want we hebben het nieuwe iLost live gezet! Er is de afgelopen maanden door het team enorm hard gewerkt aan een totaal nieuw platform. En dan bedoel ik niet alleen een nieuw jasje. Het nieuwe iLost is fundamenteel anders van opzet dan de oude app. We hebben het super eenvoudig gemaakt voor organisaties om hun gevonden voorwerpen online te zetten. Al deze voorwerpen komen bij elkaar op ilost.nl zodat de verliezers met 1 muisklik kunnen kijken of hun verloren voorwerp is gevonden.

iLost is hiermee echt verworden tot een zoekmachine voor gevonden voorwerpen! En hoe logisch is dat? Alles staat tegenwoordig online dus waarom gevonden voorwerpen niet? Bovendien, 80% van de voorwerpen wordt gevonden door organisaties dus dan is het logisch dat we ons daarop richten. We hebben het voor de ‘vinders’ daarom heel eenvoudig gemaakt met 2 kernfunctionaliteiten: voorwerpen online publiceren EN een handig systeem om gevonden voorwerpen te beheren. Weg met alle post-its, Excel sheets, etc, waarmee werknemers gevonden voorwerpen nu administreren. Met iLost staat alles netjes in één systeem en klanten kunnen zelf zoeken wat er is gevonden. We hebben een filmpje gemaakt voor organisaties dat je hier kunt bekijken.

Aan de kant van de verliezer is er nu nog maar één invoerveld met vraag: ‘Wat ben je verloren?’. Meer heb je eigenlijk niet nodig!

Nu ik terugkijk zie ik wat een omweg ik heb gemaakt om hier te komen. Maar nu het er is voel ik dat DIT het is. DIT is het iLost zoals ik het in vage vormen al jaren in mijn hoofd heb. Als je het ziet is het zo logisch dat je niet snapt dat het er niet al was. En DAT is voor mij een teken dat het klopt. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, reacties zijn dus welkom! Laat het me weten via support@ilost.co

Hartelijke groet,
Hanneke

iLost

The search engine for lost and found

Florus van Beek

Written by

iLost

iLost

The search engine for lost and found

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade