Portemonnee kwijt! Wat kost dat eigenlijk?

Florus van Beek
Dec 15, 2016 · 2 min read

De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent een hoop gezelligheid, maar voor velen ook een hoop hectiek. Last-minute kerstversiering kopen, cadeautjes scoren en boodschappen doen voor het vijfgangendiner. De laatste weken van 2016 vliegen voorbij en dat kan behoorlijk wat stress opleveren. En juist in deze stressvolle periode gebeurt het dan nog wel eens dat je iets minder alert bent… Portemonnee kwijt!

Met goedgevulde boodschappentassen en mooi ingepakte cadeaus ga je richting huis en dan besef je je het: je bent je portemonnee kwijt! Meteen alle bankpassen blokkeren, aangifte doen voor vermissing van de persoonsbewijzen, op internet kijken hoe je een nieuwe OV chipkaart aanvraagt, er komt een hoop bij kijken. Maar heb je wel eens stilgestaan bij de waarde van jouw verloren portemonnee? Wij zochten uit hoeveel het vervangen van een gemiddelde portemonnee kost en maakten een kleine rekensom:

Zo, dat is best even schrikken. Maar wist je dat het misschien helemaal niet nodig is om 200 euro uit te geven aan het vervangen van je portemonnee en de inhoud? Heel vaak worden portemonnees teruggevonden. Ook op iLost zien we erg veel portemonnees voorbij komen die soms niet geclaimd worden. Hartstikke zonde natuurlijk! Staat jouw portemonnee niet op de site? Dan kan je ook altijd een iLost Alert sturen. Via iLost Alert kan je aangeven bij welke organisatie jij je portemonnee, of ander voorwerp, bent kwijt geraakt en wellicht dat het daar nog wordt gevonden.

Probeer dus altijd eerst je portemonnee terug te vinden. Dat bespaart een hele hoop gedoe en ook een hoop geld. De feestdagen zijn al druk en duur genoeg, niet waar?

iLost

The search engine for lost and found

Florus van Beek

Written by

iLost

iLost

The search engine for lost and found

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade