Portemonnee kwijt! Wat kost dat eigenlijk?

Florus van Beek
Dec 15, 2016 · 2 min read
Image for post
Image for post

De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent een hoop gezelligheid, maar voor velen ook een hoop hectiek. Last-minute kerstversiering kopen, cadeautjes scoren en boodschappen doen voor het vijfgangendiner. De laatste weken van 2016 vliegen voorbij en dat kan behoorlijk wat stress opleveren. En juist in deze stressvolle periode gebeurt het dan nog wel eens dat je iets minder alert bent… Portemonnee kwijt!

Met goedgevulde boodschappentassen en mooi ingepakte cadeaus ga je richting huis en dan besef je je het: je bent je portemonnee kwijt! Meteen alle bankpassen blokkeren, aangifte doen voor vermissing van de persoonsbewijzen, op internet kijken hoe je een nieuwe OV chipkaart aanvraagt, er komt een hoop bij kijken. Maar heb je wel eens stilgestaan bij de waarde van jouw verloren portemonnee? Wij zochten uit hoeveel het vervangen van een gemiddelde portemonnee kost en maakten een kleine rekensom:

Zo, dat is best even schrikken. Maar wist je dat het misschien helemaal niet nodig is om 200 euro uit te geven aan het vervangen van je portemonnee en de inhoud? Heel vaak worden portemonnees teruggevonden. Ook op iLost zien we erg veel portemonnees voorbij komen die soms niet geclaimd worden. Hartstikke zonde natuurlijk! Staat jouw portemonnee niet op de site? Dan kan je ook altijd een iLost Alert sturen. Via iLost Alert kan je aangeven bij welke organisatie jij je portemonnee, of ander voorwerp, bent kwijt geraakt en wellicht dat het daar nog wordt gevonden.

Probeer dus altijd eerst je portemonnee terug te vinden. Dat bespaart een hele hoop gedoe en ook een hoop geld. De feestdagen zijn al druk en duur genoeg, niet waar?

iLost

The search engine for lost and found

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store