Tips om jouw verloren voorwerp terug te vinden

Florus van Beek
Feb 6, 2017 · 4 min read
Image for post
Image for post

Spullen op een vaste plek leggen, dingen bewust opbergen in plaats van het gedachteloos in een laatje te gooien, of je huis goed opgeruimd houden. Iedereen is wel bekend met een aantal tips om spullen minder snel kwijt te raken, maar soms is het kwaad al geschied en moet je toch echt op zoek naar jouw verloren voorwerp. Daarom geven wij jou de beste tips om je verloren voorwerp zo snel mogelijk terug te vinden! Blijf rustig

Als een kip zonder kop paniekerig rond gaan rennen heeft niemand ooit geholpen. Los van het feit dat stress heel erg ongezond is voor je, kan je ook niet meer helder nadenken en zal het terugvinden van je voorwerp ook zeker niet sneller gaan. Dus ga even rustig zitten, adem in en adem uit, lees deze tips, en probeer jezelf even een beetje te kalmeren — dat voorwerp ga je heus wel terugvinden.

Ga je stappen na

Je loopt naar de keuken om iets te pakken, maar zodra je een stap in de keuken hebt gezet ben je alweer vergeten wat je kwam doen. Herkenbaar? Vaak loop je dan even terug naar de plek waar je bedacht wat je moest pakken en dan schiet het je opeens weer te binnen. Datzelfde trucje kan je ook toepassen bij het terugvinden van je verloren voorwerp! Bedenk waar je het voorwerp voor het laatst hebt gezien, of wanneer je het voor het laatst hebt gebruikt. Zo wordt je zoektocht een stuk overzichtelijker. Probeer ook te bedenken wat voor jas je aan had, of welke tas je bij je had, op het moment van verliezen. Controleer ook alle jaszakken en vakjes van de tas.

Zoek op de logische plekken

Je bent je sleutelbos kwijt. Heeft het dan zin om in de koelkast te gaan zoeken? Zeer waarschijnlijk niet. Bespaar je zelf een hoop tijd door eerst de logische plekken af te speuren, zoals het kastje bij de voordeur, alle vakjes in je tas, of alle andere plekken waar jij je sleutels wel vaker bewaart. Ook hier geldt tip 1 weer: blijf rustig. Als je heel snel gaat zoeken kijk je vaker met je spreekwoordelijke neus dan je ogen. Hoe vaak gebeurt het niet dat je panisch een lade doorspit om die belangrijke brief te vinden zonder resultaat? Vervolgens trek je een week later hetzelfde laatje open en vind je daar plots de brief, terwijl je daar toch écht goed hebt gezocht…

Visualiseer het voorwerp in je gedachten

Onderzoekers van de Universiteit van Chicago hebben ontdekt dat de mens over hersencellen beschikt die ons helpen met het zoeken van dingen. Die cellen zitten in het centrum van de hersenen dat onze ogen bestuurt. Deze zoekcellen kunnen zich instellen op de juiste kleur, vorm en beweging. Door te visualiseren wat we zoeken, bijvoorbeeld een gele fietssleutel, kunnen we het door de zoekcellen gemakkelijker terugvinden. Wanneer je rond kijkt en er een object met dit signalement langs flitst, worden de zoekcellen actief: Hebbes!

De grote schoonmaak

Heb je op alle logische plekken gekeken, maar nog steeds je voorwerp niet gevonden? Dan moet je toch echt overal gaan zoeken. Trek niet in het wilde weg alle kasten overhoop, je wilt immers niet nog meer chaos. Ga gestructureerd te werk en ruim de kamer waar je aan het zoeken bent meteen op. Door het opruimen ben je meer bewust bezig met het doorzoeken van plekken. Vergeet ook niet om tussen de kussens van de bank te kijken, in mappen met papieren, achter je bed, bij de prullenbak, het voorwerp kan overal zijn!

Twee zien meer dan één

Hebben de voorgaande tips niet geholpen? Dan is het tijd om hulptroepen in te schakelen! Hebben vrienden je voorwerp gezien of ligt het bij hen thuis? Vraag of iemand je wil helpen met zoeken. Wie weet helpt de frisse blik om je voorwerp nog sneller terug te vinden. Ook kan je vriend misschien wel een plek bedenken om te zoeken waar je zelf nog helemaal niet aan gedacht hebt!

iLost

Worst case scenario: je bent je voorwerp echt kwijt. Zowel jij als je vrienden hebben werkelijk geen idee meer waar jouw voorwerp zou kunnen zijn. Betekent dit dat alle hoop nu echt verloren is? Natuurlijk niet! Op iLost staan momenteel bijna 20.000 gevonden voorwerpen, dikke kans dus dat jouw voorwerp daar tussen staat! Kijk zelf online op de website of jouw voorwerp gevonden is. Staat het niet op iLost? Stuur dan een iLost Alert. Geef aan waar jij je voorwerp mogelijk bent kwijt geraakt, en wie weet wordt het daar nog gevonden!

iLost

The search engine for lost and found

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store