Anla ve Keşfet’e Gelmeden

BugraCelik
Feb 24, 2017 · 2 min read

Günümüzde fikirlerin şirketlere dönüşmesi konusunda önceden görülmemiş bir ekosistem oluştu.

Girişimci bir ruhunuz varsa aklınıza gelen bir fikirle kuluçka merkezlerine başvurabilir, melek yatırım ağlarından fon isteyebilir çok yardım sever ve becerikli mentorlardan destek alabilirsin.

Girişimci olmak bu kadar kolaylaşıp ve başarılı girişimciler yeni rol modellere dönüşünce, yeni mezunlar arasında en yaygın meslek girişimcilik oldu.

Günümüz girişimcilik ekosistemi ile ilgili en iyi eleştirileri yapan: Silicon Valley

Girişimcilerin yeni dönemin süper kahramanları gibi algılanması ve kendilerini hissetmesi ciddi eleştiriler almaya başladı.

Günümüz girişimcilik ekosistemi ile ilgili en iyi eleştirileri yapan: Silicon Valley

Pek çok girişim tanıtım materyallerinde dünyayı nasıl daha iyi bir yere dönüştürmeye başladıklarından bahsetmeye başladılar.

Bu kadar popülariteye ve destek mekanizmalarına rağmen, 10 girişimden yalnızca birinin hayatına devam edeceği ön görülen bir matematiğe dönüşmüş durumda. Diğer 9 girişimin kurucuları ve çalışanları hayatlarının en verimli yıllarını başarıya ulaşamayacakları bir serüvenin içerisinde buluyor.

Richard Hendricks bir algoritma fikrini şirkete dönüşmeye çalışan bir dahi. Silicon Valley Fotoğraf John P. Fleenor / HBO

imece kapsamında; toplumsal meselelere çözüm geliştirirken para kazanarak büyüyen girişimler çıkarmayı hedeflediğimiz Destek Progamı sürecini mevcut durumu derinlemesine analiz ederek planladık.

Destek Programı girişim fikirinizle değil, ekibinizle katıldığınız, insan odaklı tasarım metodolojisi ile çözüm geliştirmeye odaklandığınız bir programdır.

Yalnızca sosyal girişimler için bir destek programı değil aslında tüm girişimler için uygulanabilecek daha verimli bir kuluçka programı oluşturmaya çalıştığımız için mevcut terminolojiden de kaçındık.

imece’nin ilk konusu eğitim için başlayacak olan Destek Programı lansmanını bu cumartesi yapacağımız için çok heyecanlıyız.

Kapasitemizin çok üstünde başvuru aldık davetiye gönderemediğimiz başvurular için gelecek hafta başında tüm etkinliğimizi YouTube kanalımızda paylaşacağız.

Böylelikle Anla ve Keşfet’e katılamayanlar da 15 Mart’a kadar başvurularını yapabilecekler.

Başvurular için www.imece.com

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

BugraCelik

Written by

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store