Blockchain Teknolojisi Dünyayı Değiştirebilir mi?

imece
imece
Mar 20, 2018 · 3 min read
İyilik için blok zinciri

Blockchain (blok zinciri), Bitcoin gibi dijital para birimlerinin altyapısı olarak kullanılmanın dışında uluslararası yardım, tedarik zinciri yönetimi, veri depolama, kimlik yönetimi, merkezi olmayan sosyal paylaşım siteleri gibi pek çok farklı alanda kullanılabiliyor. Peki blok zinciri nedir ve bu teknolojinin potansiyel kullanım alanları neden önemli?

Blok zinciri birçok kişi tarafından paylaşılan bilgilerin depolandığı dağıtık bir veritabanı olarak tanımlanabilir. Bir blok zinciri, hesap defteri ya da bir hesap hareketi kaydını temsil eden veri yapısıdır. Bu sistemde hesap hareketleri, gerçekliğini koruma altına almak adına dijital olarak imzalanır ve bu kayda müdahale etmek oldukça zordur. Verinin blok zinciri yoluyla düzenlenmesi işlemlerin süresi kısaltırken, sahtekarlık ve verinin yanlış yönetilmesi ihtimalini de azaltıyor. Ayrıca kayıtlar, tek bir merkezi otorite tarafından değil, platformu kullanma yetkisi geniş bir komünite tarafından doğrulanabiliyor. Böylelikle dijital işlemlerin her adımında şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak mümkün olabiliyor.

Blok zinciri farklı kullanım alanları, sağladığı şeffaflık ve hızlı işlem olanağı ile uluslararası örgütler, kalkınma kuruluşları, hükümetler ve ekonomi alanındaki liderlerin de gündeminde. Örneğin, 2018 yılı Davos Zirvesi’nde ele alınan önemli konu başlıklarından biri de blok zinciri oldu. Birleşmiş Milletler, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmada bu yeni teknolojinin önemli bir rolü olduğunu yineledi:

Blok zinciri girişimleri tasarım stüdyosu ConsenSys’in kurucusu Joseph Lubin, UN Foundation Başkan Yardımcısı Susan Myers ile blok zinciri teknolojisinin Küresel Hedefler’e ulaşmada nasıl kullanılabileceğini ele alıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Avrasya Ofisi’nin inovasyon ekibi tarafından yürütülen bir start-up olarak Alternative Finance Lab (AltFinLab), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmada gerekli yatırıma erişmek için yeni finansal teknoloji ve mekanizmalardan nasıl faydalanılabileceği üzerine çalışıyor. AltFinLab, kalkınma finansmanını dönüştürmek üzere teknik ve pazar uzmanlığı ve danışmanlık desteği sağlamanın yanı sıra, uluslararası yardımı radikal biçimde şeffaflaştıracak teknolojik bir inovasyon olarak gördükleri blok zincirine de yoğunlaşıyor.

AltFinLab bu kapsamda mülteciler ve geçiş sürecinde olan göçmenler için blok zinciri teknolojisinin nasıl kullanılabileceğine odaklanıyor. Yerinden edilmiş bireyler çoğunlukla bir kimlik ve aidiyet kaybıyla da karşıya karşıya kalır. Yeni geldikleri ülkede iltica başvurusu yapma, iş bulma, sağlık hizmetlerine erişme gibi zorluklar onları beklerken, bütün bu süreçlerin nasıl daha etkin bir şekilde yönetilebileceği önemli bir soru haline geliyor. Blok zinciri teknolojisi, sağladığı avantajlarla bu sorunun cevabı olabilir. Bu teknoloji, mültecilerin sağlık kayıtlarının saklanması, dijital kimliklerinin oluşturulması ve yardımların dağıtılması gibi ihtiyaçları karşılamada bir alternatif sunuyor.

Aid:Tech insani yardım uzmanları ile birlikte, zorlu koşullarda yaşayan yerinden edilmiş insanların sorunlarını çözmek için teknolojiyi kullanan projeler geliştirdi. Kaynak: https://aid.technology/lebanon/

Örneğin, Lübnan’da mültecilerin kullanımı için Aid:Tech tarafından tasarlanan akıllı fiş programı ve dijital kimlik uygulaması sayesinde mülteciler elektronik nakit, sosyal yardım ödemeleri, sağlık kayıtları gibi önemli kayıtlara rahatlıkla erişebiliyor. Sistem, mültecilerin uzun iltica süreçlerinin tamamlanmasını beklemek zorunda kalmadan kolayca kimliklerini doğrulamasını sağlıyor. Akıllı kart ile sisteme kaydolan mültecilerin sistemde hangi dili konuştukları, sosyal hizmet hakları ve aile bireyleri gibi bilgileri bulunuyor. Bu sayede devlet görevlileri de yardımları kolay bir şekilde mülteci bireylere ulaştırabiliyor.

Blok zinciri teknolojisinin farklı toplumsal meselelere yenilikçi, verimli ve adil çözümler geliştirmek için kullanılması imece olarak bizim için de önemli bir gündem başlığı. Bu kapsamda, ATÖLYE, UNDP AltFinLab ile iş birliği içinde ‘İyilik İçin Blok Zinciri’ başlıklı iki günlük bir etkinlik düzenleniyoruz. Etkinliğin kayıt yaptıran herkesin katılımına açık olan ilk gününde, blok zincir üzerine yapılacak genel bilgilendirme ve dünyadaki projelerin ve uygulamaların incelenmesinin ardından bu sistemin sosyal inovasyon alanında nasıl uygulandığına odaklanılıyor. Ayrıca etkinliğe katılan Aid:Tech ve Colendi start-upları ile blok zinciri teknolojisinin farklı kullanım alanları ayrıntılı olarak inceleniyor.

Etkinliğin ikinci gününde ise, kapalı bir grup ile gerçekleştireceğimiz workshop’ta Türkiye ve çevre bölgelerdeki mülteci krizine blok zincir ile nasıl bir çözüm bulunabileceği üzerine çalışacağız.

Etkinlik ile ilgili daha fazla bilgiyi buradan alabilir, iyilik için blok zinciri konusuyla ilgili düşüncelerini aşağıda bizimle paylaşabilirsin.

imece

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

imece

Written by

imece

imece Medium yayınındaki en güncel içeriklerimize medium.com/imeceplatformu sayfasından ulaşabilirsiniz.

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store