Daha İyi Bir Dünya İçin Daha İyi Şirketler: B Corp’lar

S360
S360
Nov 2, 2017 · 4 min read
Image for post
Image for post

Üretilen ürün ya da sunulan hizmet her ne olursa olsun özel sektörün küçük büyük tüm şirketlerini ortak paydada buluşturan nokta insan hayatına dokunmaları. Kimi zaman unutulsa da aslında iş dünyasının temelini insan oluşturuyor.

Özellikle çağımız, geçmişe göre gittikçe artan sayıda daha karmaşık hale gelen çok boyutlu mesele karşısında daha yaşanabilir bir dünya için farklı paydaşlara sorumluluklar yüklüyor. Diğer bir deyişle artık sadece bireyler, devletler ya da sivil toplum kuruluşları değil, elinde tuttuğu farklı kaynakları ve etki alanları bakımından oldukça güçlü olan şirketler de insanların hayatına doğrudan etki eden sorunların çözümde önemli bir aktör olarak ön plana çıkıyor. Çünkü değişen tüketici davranışları, dijitalleşme, şehirleşme gibi küresel trendler iş dünyası için riskli bir ortam yaratırken, aynı zamanda onlara farklı fırsat kapılarını da aralıyor.

Tüm bu tablo karşısında bugünün dünyasında şirketler için başarı artık yalnızca finansal rakamlardan değil; paydaşlarla bir değer önerisi ekseninde bağ kurmaktan ve karşı karşıya kalınan sorunlara çözüm olmaktan geçiyor. İşte iyi olanı amaçlayan B Corp şirketlerinin oluşturduğu küresel hareket de bu anlayışın bir sonucu olarak doğdu.

B Corp, sadece sektörünün ve dünyanın en iyisi olmayı değil, dünya için en iyi olmayı amaçlayanların gönüllü olarak katıldığı bir topluluk olarak şirketleri bir araya getiriyor.

Uluslararası bir oluşum olan B Corp hareketi, piyasada başarı kriterlerini yeniden tanımlayarak, küresel ekonomiyi herkes için değer yaratacak biçimde şekillendirmeyi amaçlayan şirketlerden oluşuyor. Bu kapsamda iyi olma misyonuyla hareket eden 130 farklı sektörden 2500’in üzerinde şirket, sadece dünyanın en iyisi olmak için değil, aynı zamanda dünya için en iyi olmak adına yarışıyorlar. Şirketler artık, hızla değişen piyasa koşullarında yatırımcı çekebilmek, gelecekteki varlıklarını ve karlılıklarını sürdürebilmek, tüketicinin ve yeteneklerin tercih ettiği marka olarak anılabilmek ve risklere karşı dayanıklı bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmek için dünyanın sorunlarını göz ardı etmeyen, hatta o sorunlara çözüm arayan bir sorumluluk geliştirmek zorunda olduklarının farkındalar. Günümüzde yatırımcılar gittikçe daha çok değer yaratan, yüksek etkili ve etik değerlerinden kopmadan büyüyen girişim ve şirketlere yatırım yapmayı ve girişimcilere destek olmayı tercih ediyorlar. Bu durum ise, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik endeksleri, ÇSY (çevresel, sosyal ve yönetişim) yaklaşımları gibi sorumlu yatırımcılık anlayışı kapsamında gelişen göstergeleri öne çıkararak B Corp topluluğunun ve standartlarının önemini daha da arttırıyor.

Image for post
Image for post

B Etki Değerlendirmesi ile şirketler yarattığı etkiyi ölçüyor.

İrili ufaklı birçok şirket bu ölçüm aracını kullanarak performanslarını değerlendiriyor, geliştirmeye açık alanları keşfediyor ve gerekli alanlarda kendilerine hedefler koyuyor. Şirketlere önemli bir araç olan bu değerlendirmenin temelinde şeffaflık ve hesap verilebilirlik var. B Corp olan şirketler aynı zamanda diğer şirketlerle kendilerini kıyaslayabiliyorlar. Etki değerlendirmesi sayesinde şirketler daha iyi olana ulaşmak için ayrıntılı bir yol haritası da çizebiliyorlar.

İnsan kaynakları, kurumsal yönetişim gibi pek çok alanda sorularla karşılaşan şirketler, belli bir puanın üstünde not aldıkları takdirde bu sertifikayı almaya hak kazanıyorlar. Şirketlere güçlü iş birliği olanakları ile etkilerini ve performanslarını ölçme ve benzerleriyle kıyaslama araçları sağlayan bir platform olarak şirketlerin başarı kriterlerini, finansal ve finansal olmayan değerlerini sürdürülebilir şekilde yönetmeleri üzerinden tanımlamalarını sağlarken, karlılıklarını düşürmeden değer yaratmaları konusunda yol gösterici oluyor.

B Corp sertifikalı bir şirket olarak topluluğun bir parçası olmak, şirketlere hem finansal anlamda hem de marka ve itibar değeri anlamında önemli kazanımlar sağlıyor. B Corp sertifikasına sahip olmak bir şirketin, hem tüketici hem de iş dünyasının diğer aktörleri nezdinde faaliyetlerini etik, toplumsal ve çevresel sorumlulukla yürüttüğünün, uluslararası geçerliliği olan bir kanıta sahip olması anlamına geliyor. Diğer yandan, günümüzde yapılan araştırmalar yeni nesil ve yeteneklerin, yaptığı işin bir değer yarattığını, değişimin bir parçası olduğunu hissetmeyi önemsediğini ortaya koyuyor. Çalışan haklarını ve kapsayıcılığı gözeten, çalışanlarının mutluluğunu ve katılımını temel amaçları arasında gören B Corp’lar dünya için bir şeyler yapmak ve sorumlu iş dünyasının bir parçası olmak isteyen yeteneklerin çalışmak istedikleri şirketler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra B Corp olan şirketler farklı piyasalara daha kolay erişiyor ve ürünleri için alternatif satış kanalları geliştirebiliyor.

imece, sosyal girişimlerin de yarattığı etkinin sürdürülebilir olmasını amaçlıyor. Bu yüzden toplumsal fayda yaratma amacı taşıyan girişimlerin B Corp olma yolunda ilerlemesi imece’nin hedefleri arasında yer alıyor. Ancak B Corp’ların arasına katılacak bir performans sergileyebilmeleri için, girişimcilerin öncelikle B Corp’un ne olduğunu ve şirketlerine kazandıracaklarını iyi kavramaları gerekiyor. Bu amaçla, imece sosyal girişim ekosisteminin katıldığı ve B Corp’un anlatıldığı etkinlikler de düzenliyor. imece ekibi olarak, iş dünyasının geleceğinin burada olduğuna inanıyoruz ve mevcut girişimler ile şirketlerin B Corp’a dönüşme yolculuklarını önemsiyoruz.

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal…

By imece

Zoom, Perspektif, Kadraj ve Panorama başlıkları altında imece ve Destek Programı mezunları gündemini, sosyal inovasyon ekosistemi duyurularını ve global gündemi takip edebilirsiniz.  Learn more

Create a free Medium account to get imece Lensinden in your inbox.

S360

Written by

S360

We are sustainability specialists helping brands and corporates to make better choices.

imece

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

S360

Written by

S360

We are sustainability specialists helping brands and corporates to make better choices.

imece

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store