Destek Programı’na Nasıl Başvurabilirsin?

imece
imece
Dec 11, 2017 · 3 min read

imece ikinci Destek Programı’na başvuruları almaya başladık. İkinci Destek Programımızın teması Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi arasından seçilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği hedefi. Bu lensten kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesine odaklandığımız bir süreç olacak.

Oturumlarda ve katılımcılarla sohbet ederken, sosyal meselelere çözüm odaklı yaklaşmanın önemi öne çıkan bir konu oldu.

Bu süreçte bizleri neler bekliyor ve imece’de neler yapıyoruz sorularını yoğun bir programla ele aldığımız Başlangıç Buluşması etkinliğimizi 11 Kasım’da ATÖLYE’de gerçekleştirmiştik. Bu etkinlikte, yaklaşımlarıyla ve meselelere dair tecrübeleriyle yeni projeler geliştirecek kişilere ilham olmak için gelen konuşmacıları dinledik.

Etkinliğimize katılamadıysan da o güne ait videoları izleyerek daha detaylı bilgi edinip ilham alabilirsin.

Peki toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik sen nasıl bir çözüm geliştirebilirsin? Bu soru Destek Programı’na başvurmayı düşünen sosyal girişimciler için oldukça önemli. Biz de bu yüzden Başlangıç Buluşması’nda uzmanlarla Destek Programı’nın temasını detaylı bir şekilde değerlendirdik.

Sosyal etki odaklı girişimler üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Türkiye’den temaya yönelik sosyal girişimleri, Ashoka Ülke Direktörü Zeynep Meydanoğlu, Kızlar Sahada ve Actifit girişimlerinin Kurucusu Melis Abacıoğlu Sezener, Impact Hub İstanbul’un Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu ve Endeavor Türkiye’nin Kurucusu ve Genel Sekreteri Didem Altop ile konuştuk.

UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Takım Lideri, Bharati Sadasivam

Ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Takım Lideri Bharati Sadasivam, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni ve Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğinde ne noktada olduğunu anlattı. Bharati, UNDP perspektifinden bakılınca Türkiye’nin yüksek bir gelişmişlik düzeyinde olduğunu belirtse de, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bakınca resmin değiştiğini vurguladı. Bir örnek vermek gerekirse, Türkiye’de erkeklerin yüzde 71'i iş gücüne katılırken, kadınlar için bu oran yalnızca yüzde 30. Buna benzer toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle ilgili daha detaylı bilgi edinmek için, Bharati’nin sunumunu Türkçe alt yazılı olarak izleyebilirsin.

Etkinlikteki konuşmacılardan bir diğeri de, İngiltere’deki Onpartu girişiminin kurucusu Paulina Polak’tı.

Onpartu Kurucusu, Paulina Polak

Paulina bizimle dünyanın farklı yerlerinden kadınların güçlenmesi için çözüm üreten sosyal girişim örneklerini paylaştı. Onpartu’nun hikayesini öğrenmek ve farklı sosyal girişim örneklerinden ilham almak için Paulina’nın konuşmasını buradan Türkçe alt yazılı olarak görüntüleyebilirsin.

Peki kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesine yönelik sosyal girişim projeni hayata geçirmek için imece Destek Programı’na nasıl başvurabilirsin?

Öncelikle imece’nin internet sitesine giderek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği teması altında belirlediğimiz 4 meseleyi detaylarıyla incelemeni ve bu alanlara ilişkin yayımladığımız raporları okumanı öneririz. Ayrıca, Başlangıç Buluşması’nda meselelere yönelik yapılan araştırmanın, araştırmayı gerçekleştiren S360 ekibi tarafından anlatıldığı bölümü de bu videodan izleyebilirsin.

Eğer incelediğin bu meselelerin çözümüne yönelik sosyal girişim projen varsa, başvur butonuna tıklayarak F6S formuna ulaşabilirsin. F6S startup ve girişimlerin destek programları ve yatırımlara ulaşabildikleri bir platform. Forma ulaştığında başvuru yapabilmek için bir F6S hesabı oluşturarak giriş yapman gerekecek. Bunu e-mail adresin ve belirleyeceğin şifreyle ya da Facebook/Linkedin hesap bilgilerinle yapabilirsin. F6S’in arayüzü İngilizce ama formda bulacağın sorular Türkçe, cevaplarını Türkçe yazabilir, arayüzle ilgili soruların olursa bizimle iletişime geçebilirsin.

Bir F6S hesabı oluşturduktan sonra, ilk önce takımını F6S üzerinden oluşturman ve takımındaki diğer kişilerin e-mail ve kişi bilgilerini eklemen gerekiyor. Daha sonra yapman gereken seni ve takımını daha iyi tanıyabilmek, projeni anlamak ve başvurunu değerlendirmek için tasarladığımız sorulara yanıt vermek.

Takımını, projeni ve başvuru motivasyonunu anlattıktan sonra, son sorumuza bir videoyla yanıt vermen gerekiyor. Bu videoda takım olarak imece’ye neden katılmak istediğinizi özetleyebilir, imece Destek Programı’nın sizin için ne ifade ettiğini anlatabilirsiniz. Videonun Youtube ya da vimeo linkini bizimle formdaki soruya cevap olarak paylaşabilirsin. Yaratıcı videolarınızı izlemek için sabırsızlanıyoruz!

Başvuru formunu doldurup gönderdikten sonra yapman gereken bizden yanıt beklemek. Destek Programı sürecine dahil olma potansiyeli yüksek olan takımları Ocak ayının ilk haftasında görüşmeye çağıracağız. Ardından ön kuluçka sürecine alacağımız 10 takımı 15 Ocak’ta duyuracağız. Başvurunu ve çözüm üretecek takımınla tanışmayı heyecanla bekliyoruz! 🚀

Bu Medium yazısı sorularını yanıtladı mı? Eğer aklına takılan başka sorular varsa bize e-mail atabilir ya da aşağıdaki alanda sorularını iletebilirsin.

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal…

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

imece

Written by

imece

imece Medium yayınındaki en güncel içeriklerimize medium.com/imeceplatformu sayfasından ulaşabilirsiniz.

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store