Öğrenciler University Innovation Fellows ile kampüslerini dönüştürüyor— 2

imece
imece
Nov 19, 2017 · 2 min read

GOOGLEPLEX

Image for post
Image for post
Silikon Vadisi buluşmasının parçası olarak Googleplex’i gezen öğrenciler, Google’ın “makerspace”i “The Garage”ı da deneyimlediler. The Garage’da, Google çalışanları pek çok aleti kullanarak üretim yapabiliyor ve yaratıcılıklarını kullanıyor.
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
UIF Silikon Vadisi gezisine giden öğrenciler Google Android heykeliyle fotoğraf çekmeyi de elbette ihmal etmediler. 🤖
Image for post
Image for post
Orhun geribildirim almadaki girişkenliğiyle bir Google Home Mini bile kazandı. 🎉
Image for post
Image for post
UIF öğrencileri yaratıcılıklarını kullanarak projeleri üzerinde çalışıyorlar.
Image for post
Image for post
Öğrenciler dünyayı değiştirebilir! UIF manifestosu fikirler ve çaba harcayarak dünyayı değiştirebileceğimizi bize hatırlatıyor.

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal…

Sign up for imece Lensinden

By imece

Zoom, Perspektif, Kadraj ve Panorama başlıkları altında imece ve Destek Programı mezunları gündemini, sosyal inovasyon ekosistemi duyurularını ve global gündemi takip edebilirsiniz.  Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

imece

Written by

imece

imece Medium yayınındaki en güncel içeriklerimize medium.com/imeceplatformu sayfasından ulaşabilirsiniz.

imece

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

imece

Written by

imece

imece Medium yayınındaki en güncel içeriklerimize medium.com/imeceplatformu sayfasından ulaşabilirsiniz.

imece

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight.

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox.

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month.

Get the Medium app