imece Meseleleri Nasıl Belirler?

BugraCelik
Feb 14, 2017 · 2 min read

imece mesele süreci kapsamında ilk 2 yıllık programımızda yer alan 3 (nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması) konu etrafında kapsamlı bir araştırma yaparak sosyal girişimcilik yaklaşımıyla etki yaratılabilecek meselelere öncelik verdik.

Her ne kadar imece’nin stratejik partneri olarak kayıtlarda geçse de ATÖLYE çatısı altında birlikte çalıştığımız S360 ekibi mesele belirleme yöntemini şeffaf ve bilgilendirici şekilde rapor olarak hazırladı.

Bu üç çalışmadan edinilen kapsamlı bilgiler bütüncül bir şekilde birbirlerini besleyerek Türkiye’deki eğitim sorunlarına ihtiyaçlar doğrultusunda en yüksek sosyal değeri yaratabilecek öncelikli alanların tespit edilmesini sağladı.

Mesele Belirleme Süreci

Hem mesele belirleme sürecinde hem de meselelerin arka planını oluşturmasında bir araç olarak kullanılan sorunlar araştırması tamamlandıktan sonra masa başı araştırma, uzman çalıştayı ve saha araştırmasında elde edilen tüm veriler bir araya getirildi ve bir kesişim kümesi oluşturulmaya çalışıldı. Böylece her üç çalışmada da değinilen en temel sorunları bir araya getirmek amaçlandı.

Raporda detaylı olarak yer alan yöntem ve 4 aylık bir çalışmanın sonucunda ilk konumuz olan nitelikli eğitim alanındaki 3 meselemiz belirlenmiş oldu:

1- Dezavantajlı grupların bilgi ve beceriye erişimini teknoloji aracılığıyla nasıl kolaylaştırabiliriz?

2- Öğrencilerin ilgi alanları, yetenekli oldukları alanlar ve ihtiyaçlarına göre özelleşebilen bir model için teknolojiyi nasıl kolaylaştırıcı olarak kullanabiliriz?

3- Etkileşimi ön plana çıkaran, birbirinden öğrenmeye olanak sağlayan ve yetkinlikler geliştirmeyi teşvik eden öğrenme ortamlarını nasıl tasarlayabiliriz?

25 Şubat’taki Anla ve Keşfet etkiliğimize başvurabilir yada etkinlik sonrasında bu meselelerle ilgili uzman görüşlerini youtube kanalımızdan izleyebilirsin.

Yöntemimizi ve kaynaklarımızı daha detaylı incelemek için raporu indirebilirsiniz.

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal…

Sign up for imece Lensinden

By imece

Zoom, Perspektif, Kadraj ve Panorama başlıkları altında imece ve Destek Programı mezunları gündemini, sosyal inovasyon ekosistemi duyurularını ve global gündemi takip edebilirsiniz.

Create a free Medium account to get imece Lensinden in your inbox.

BugraCelik

Written by

imece

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

BugraCelik

Written by

imece

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store