imece
Published in

imece

imece Meseleleri Nasıl Belirler?

imece mesele süreci kapsamında ilk 2 yıllık programımızda yer alan 3 (nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması) konu etrafında kapsamlı bir araştırma yaparak sosyal girişimcilik yaklaşımıyla etki yaratılabilecek meselelere öncelik verdik.

Her ne kadar imece’nin stratejik partneri olarak kayıtlarda geçse de ATÖLYE çatısı altında birlikte çalıştığımız S360 ekibi mesele belirleme yöntemini şeffaf ve bilgilendirici şekilde rapor olarak hazırladı.

Mesele Belirleme Süreci

Raporda detaylı olarak yer alan yöntem ve 4 aylık bir çalışmanın sonucunda ilk konumuz olan nitelikli eğitim alanındaki 3 meselemiz belirlenmiş oldu:

1- Dezavantajlı grupların bilgi ve beceriye erişimini teknoloji aracılığıyla nasıl kolaylaştırabiliriz?

2- Öğrencilerin ilgi alanları, yetenekli oldukları alanlar ve ihtiyaçlarına göre özelleşebilen bir model için teknolojiyi nasıl kolaylaştırıcı olarak kullanabiliriz?

3- Etkileşimi ön plana çıkaran, birbirinden öğrenmeye olanak sağlayan ve yetkinlikler geliştirmeyi teşvik eden öğrenme ortamlarını nasıl tasarlayabiliriz?

25 Şubat’taki Anla ve Keşfet etkiliğimize başvurabilir yada etkinlik sonrasında bu meselelerle ilgili uzman görüşlerini youtube kanalımızdan izleyebilirsin.

Yöntemimizi ve kaynaklarımızı daha detaylı incelemek için raporu indirebilirsiniz.

--

--

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store