imece Meseleleri Nasıl Belirler?

BugraCelik
Feb 14, 2017 · 2 min read

imece mesele süreci kapsamında ilk 2 yıllık programımızda yer alan 3 (nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması) konu etrafında kapsamlı bir araştırma yaparak sosyal girişimcilik yaklaşımıyla etki yaratılabilecek meselelere öncelik verdik.

Her ne kadar imece’nin stratejik partneri olarak kayıtlarda geçse de ATÖLYE çatısı altında birlikte çalıştığımız S360 ekibi mesele belirleme yöntemini şeffaf ve bilgilendirici şekilde rapor olarak hazırladı.

Bu üç çalışmadan edinilen kapsamlı bilgiler bütüncül bir şekilde birbirlerini besleyerek Türkiye’deki eğitim sorunlarına ihtiyaçlar doğrultusunda en yüksek sosyal değeri yaratabilecek öncelikli alanların tespit edilmesini sağladı.

Mesele Belirleme Süreci

Hem mesele belirleme sürecinde hem de meselelerin arka planını oluşturmasında bir araç olarak kullanılan sorunlar araştırması tamamlandıktan sonra masa başı araştırma, uzman çalıştayı ve saha araştırmasında elde edilen tüm veriler bir araya getirildi ve bir kesişim kümesi oluşturulmaya çalışıldı. Böylece her üç çalışmada da değinilen en temel sorunları bir araya getirmek amaçlandı.

Raporda detaylı olarak yer alan yöntem ve 4 aylık bir çalışmanın sonucunda ilk konumuz olan nitelikli eğitim alanındaki 3 meselemiz belirlenmiş oldu:

1- Dezavantajlı grupların bilgi ve beceriye erişimini teknoloji aracılığıyla nasıl kolaylaştırabiliriz?

2- Öğrencilerin ilgi alanları, yetenekli oldukları alanlar ve ihtiyaçlarına göre özelleşebilen bir model için teknolojiyi nasıl kolaylaştırıcı olarak kullanabiliriz?

3- Etkileşimi ön plana çıkaran, birbirinden öğrenmeye olanak sağlayan ve yetkinlikler geliştirmeyi teşvik eden öğrenme ortamlarını nasıl tasarlayabiliriz?

25 Şubat’taki Anla ve Keşfet etkiliğimize başvurabilir yada etkinlik sonrasında bu meselelerle ilgili uzman görüşlerini youtube kanalımızdan izleyebilirsin.

Yöntemimizi ve kaynaklarımızı daha detaylı incelemek için raporu indirebilirsiniz.

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store