Sosyal İnovasyonun İlham Veren Liderleri SIX Wayfinder İstanbul’da

imece
imece
May 13, 2018 · 4 min read
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Curtis’in TACSI ile yaptığı projeler arasında, inovasyon alanında NAPCAN ve hizmet tasarımı alanında uluslararası “Good Design Australia” ödülünü kazanmış olan Family by Family programı da yer alıyor.
Geoff Mulgan inovasyonun tarihini anlatıyor.
B Corp’lar nedir ve neden B Corp olmalı?
Ada Wong SIX röportajları serisinde Asya’da sosyal inovasyonu anlatıyor.
Tarik Yousef, bölgedeki genç yatırımcıların karşılaştığı güçlükleri anlatıyor.

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal…

Sign up for imece Lensinden

By imece

Zoom, Perspektif, Kadraj ve Panorama başlıkları altında imece ve Destek Programı mezunları gündemini, sosyal inovasyon ekosistemi duyurularını ve global gündemi takip edebilirsiniz.  Take a look

Create a free Medium account to get imece Lensinden in your inbox.

imece

Written by

imece

imece Medium yayınındaki en güncel içeriklerimize medium.com/imeceplatformu sayfasından ulaşabilirsiniz.

imece

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

imece

Written by

imece

imece Medium yayınındaki en güncel içeriklerimize medium.com/imeceplatformu sayfasından ulaşabilirsiniz.

imece

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store