Veri Toplamayı Kolaylaştıran İpuçları

imeceLAB § 140journos Hackathon’u

imece
imece
Feb 27, 2019 · 3 min read

Yazan: Meriç Leventler, imeceLAB Gençlik Komünitesi

12 saat süren hackathon’da, kahvelerimizi içerek veri bulmaya ve araştırmaya yoğunlaştık.

Gençler için değil, gençlerle birlikte sloganıyla ilk adımlarını attığımız imeceLAB’in yolculuğunda, Şubat ayında seçilen takımlarla birlikte, (Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ana partnerliğinde gerçekleşen) “akıllı ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik” meselesi kapsamında bir araya geldik. imeceLAB burada, biz üniversite ve lise öğrencileriyle birlikte, fikir ve projeler oluşturmayı ve herkesin kendini ilgilendiren meselelere yönelik çözüm geliştirebileceği bir süreci hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Mesele süreci kapsamında öğrencilere yönelik gerçekleşen ilk buluşmada; yeni medya yöntemlerini benimseyen ve çalışmalarına alternatif bir medya kanalı olarak başlamanın ardından, şimdilerde YouTube üzerinde kaliteli içerikler üreten 140journos ekibiyle birlikteydik. 140journos kendisini, Türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel, dizi ve programlar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikâyeler üreten bir yeni medya yayıncısı olarak tanımlıyor.

140journos ekibi, veri ve araştırmayı odağına alıyor, değişen dünyanın değişen alışkanlıklarına uygun içerikler sağlamaya çalışırken anlatıya görsel bir dil ekliyor. Tüm bu deneyimleriyle ekip, imeceLAB süreci içerisindeki ilk adımımız olan meseleyi keşfetme kısmında, doğru ve etkili araştırma, argüman ve istatistik toplama gibi içgörüleri bizlerle paylaştı. Araştırmanın, sahaya inildiğinde ve çalışacağımız meseleyi kavramada ne kadar önemli bir kısım olduğunu, kendi çalışmalarından verdikleri örneklerle anlattı.

Bu ilk buluşma, aslında 2 gün sonra gerçekleşecek, imeceLAB gençlik komünitesinden ekiplerde iletişim uzmanı rolünde olan öğrenciler ve 140journos ekibinin yer alacağı hackathona hazırlayıcı nitelikte oldu. Hackathon’lar aslında bilgisayar programcıları, yazılımcılar ve arayüz tasarımcılarının bir arada aralıksız bir-iki gün süreyle belirli bir konu çerçevesinde proje ürettiği etkinlikler.

Biz de benzer şekilde, 23 Şubat Cumartesi akşamı, 140journos ekibiyle akıllı ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik meselesinin alt başlıklarını kolektif bir şekilde araştırmaya ve veri toplamaya başladık. Pazar sabahına kadar süren bu hackathon’da amacımız, bize süreçte rehber olacak bir veri havuzu oluşturmaktı.

140journos, kendi içeriklerine dair bir konuyu araştırırken 4–5 kişilik bir ekiple yaptıkları çalışmayı, hackathon sırasında 40 kişi ile birlikte kolektif bir şekilde yapmış oldu. Peki, çalışmayı yaparken neler öğrendik, neleri inceledik?

140journos ekibinden Can, kendi yöntemlerinden örnekleri paylaşıyor.
  1. “Google”lamanın incelikleri: İnternet üzerinde arama yapmak, bilgiye erişmek istiyorsunuz. Bunu etkili bir biçimde nasıl yaparsınız? Hackathon’da 140journos’un bizimle paylaştığı bilgilerden biri Google’de aradığımız bilgilere daha etkin biçimde erişmenin yöntemleriydi.
  2. İyi araştırma örnekleri: Araştırma ve verinin derlendiği bazı iyi örnekleri de inceledik. 140journos’un bu alandaki çalışmalarına göz attık. Örneğin bu yazıda 140journos, İstanbul’dan göç edenlerin motivasyonları nedir, nereye gidiyorlar ve ne yapıyorlar gibi konuları araştırmış, bir araya getirmiş. Kapsamlı yaklaşımıyla buna benzer araştırmalar iyi örnekler olarak öne çıkıyor.
  3. Mesele alt başlıkları: Kentsel hareketlilik konusunun altında üç başlığa yoğunlaşacağız. Düşük karbonlu ulaşım, kentsel hareketlilikte yenilikler ve kapsayıcı hareketlilikler. Bu kapsamda belirlenen ve hackathon’da araştırılacak onlarca alt başlık da vardı. Bunların bir kısmı argüman bulmaya, diğeri ise istatiksel veri toplamaya yönelik başlıklardı. imeceLAB takımlarının iletişim sorumlularından oluşan gruplar, gece boyunca alt başlıklardan seçerek detaylı bir şekilde araştırdı. Gecenin sonunda ise herkes kendi araştırmalarından ilginç bulduğu bölümleri paylaştı.

Bu yoğun çalışmanın öncesinde kentsel hareketlilik konusunda fazla bilgisi olmayanlar bile, gecenin sonunda fikir yürütebilir ve tartışabilir hâle gelmişti. Hackathon sona erdiğinde yaptığımız bu çalışma; herkesin bu mesele çerçevesinde ilham aldığı, doğru ve etkili bir araştırma yaptığı, verilerden bir havuz oluşturduğu ve ortaya çıkan bu verilerle de anlamlı içgörüler ürettiği kolektif bir esere dönüştü. Buradan çıkan argüman ve verilerden yola çıkarak 140journos ve imece ekipleri, Türkiye’de kentsel hareketlilik meselesine yönelik bir belgesel de yapacak.


Bu çalışma, imeceLAB mesele sürecinin daha başlangıcı olan keşfet aşamasına dahil. Sürecin ilerleyen zamanlarında toplumsal fayda sağlayacak projeleri birlikte geliştirip, güzel deneyimler yaşamaya devam edeceğiz. Bu heyecanı paylaşmak için bizi takip etmeye devam edin.

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal…

imece

Written by

imece

imece Medium yayınındaki en güncel içeriklerimize medium.com/imeceplatformu sayfasından ulaşabilirsiniz.

imece

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

imece

Written by

imece

imece Medium yayınındaki en güncel içeriklerimize medium.com/imeceplatformu sayfasından ulaşabilirsiniz.

imece

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store