เปลี่ยนมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Pomodoro Technique กันเถอะ!

BeamZaMak
BeamZaMak
May 31, 2017 · 2 min read

มาวันนี้จะมาแชร์บทความเล็กๆน้อยๆ ถึงจะไม่เกี่ยวกับ UX UI แต่ก็ถือซะว่าเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ที่อาจจะช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งก็คือเจ้าเทคนิคที่มีชื่อว่า Pomodoro นั่นเอง!

Image for post
Image for post

Pomodoro คืออะไร ?

Pomodoro ถูกคิดค้นขึ้นโดยชาวอิตาลี ชื่อว่า ฟราสเชสโก ซิริลโล (Francesco Cirillo)ซึ่งจริงๆแล้วคำว่า Pomodoro เป็นภาษาอิตาลี ที่แปลว่ามะเขือเทศ

แล้วทำไมต้องมะเขือเทศล่ะ?

ก็เพราะว่ามะเขือเทศมาจากรูปทรงของนาฬิกาจับเวลาของประเทศเค้านั่นแหละฮ่าๆๆ ง่ายๆงี้เลย

Image for post
Image for post

ทำไมต้อง Pomodoro ?

เคยสังเกตกันมั้ยครับ ว่าเวลาที่เราทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เราจะรู้สึกเมื่อยล้าบ้าง เหนื่อยล้าบ้าง รู้สึกไม่สบายตัวบ้าง ปวดตัว ปวดขา ปวดตา ปวดโน่นปวดนี่ไปหมดและบางคนก็ทุ่มเทปวดมันต่อไป เพราคิดว่า

งานที่ทำได้ = เวลาที่เราใช้ไป

ซึ่งในบ้านเราส่วนใหญ่ ยังคงมีความคิดแบบเดิมๆ บริษัทบางแห่ง ถึงกับต้องวัดกับเวลาที่ทำงานเพื่อวัดประสิทธิภาพ ใครที่ทุ่มเทเวลาให้กับงานเยอะ คือคนที่ทำงานเก่งเลยทีเดียว

แต่! เชื่อมั้ยครับว่าแท้ที่จริงแล้ว คนที่ดูเหมือนจะใช้เวลาน้อยกว่า เช่น พักบ่อยๆ เดินไปนู่นมานี่ อาจทำงานได้ผลลัพธ์ดีกว่า คนที่นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันไม่ยอมลุกไปไหนซะอีก และมีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็บอกแบบนี้เช่นกัน

โดย Pomodoro ออกแบบมาจากหลักการทำงานของสมอง ที่จะมีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่นาน และช่วยด้วยหลักการที่ว่า ถ้าได้พักสมองแล้วกลับมาทำงานต่อ จะทำให้ทำงานดีขึ้น

Image for post
Image for post

วิธีการนำไปใช้ ง่ายมากๆเลยโดยมีวิธีดังนี้!

 1. ตั้ง To do list หรือ งานที่คุณต้องการที่จะทำให้เสร็จ
 2. ตั้งเวลานับถอยหลัง 25 นาที ระหว่างนี้ ถ้ามีอะไรแทรกเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line หรือ อะไรต่างๆ ให้เก็บไว้ทำตอนเบรค
 3. ให้ Focus จดจ่อไปที่งานเท่านั้น จนกว่านาฬิกาเตือนครบ 25 นาทีจะดัง (แต่หากครบ 25 นาทีแล้ว งานของคุณกำลังอยู่ในจังหวะไปได้ดี สมองกำลังFlow สามารถทำต่อไปจนเสร็จแล้วค่อยพักได้)
 4. พัก 5 นาที หลังจากนั้นทำงานต่อ
 5. ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ทุกๆ 4 รอบการทำงาน ให้พักเบรกยาว 15–30 นาที

ผลลัพธ์ที่ได้จากเทคนิค Pomodoro

 1. การที่เราได้พัก จะทำให้มีพลังมากขึ้น รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า
 2. การทำงานเป็นช่วงสั้นๆ ทำให้งานยากๆ ถูกซอยเป็นส่วนที่เล็กลง ช่วยลดการถูกคั่นจังหวะ
 3. ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น เนื่องจากมีสมาธิในการทำงาน
 4. ช่วยป้องกันการ Burnout ของสมอง ไม่หลุดโฟกัส
 5. เพิ่มสมาธิ เพราะจะ Focus จดจ่อแต่งานที่ทำ สิ่งที่เข้ามาจะไม่สามารถรบกวนเวลาตั้งใจทำงานของคุณได้
 6. และทั้งหมดนี้ ส่งผลให้การทำงานของคุณ มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

หากเพื่อนๆสนใจจะหาเครื่องมือในการทำ Pomodoro ก็มี Tools ต่างๆมากมาย อาทิ

https://itunes.apple.com/us/app/tomato-one-free-focus-timer/id907364780?mt=12 สำหรับ Mac

http://www.tomighty.org/ เป็นแอพอีกตัวหนึ่งที่ใช้บน Mac และ Windows ได้สามารถจับเวลาแบบ 25/5 หรือตั้งเวลาเองได้เช่นกัน

หรือเพื่อนๆสามารถหาคำว่า Pomodoro ได้ทั้งบน App store(iOS) และ Play Store(Android) ครับ

imkrz

krz space

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store