IMOTIF
Published in

IMOTIF

Cell Site ในระบบโทรศัพท์มือถือคืออะไร

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Cell Site ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจะมีการเรียกต่างกัน

“Site:” สถานีฐานที่เป็นที่ตั้งของสายอากาศ เพื่อกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

“Cell หรือ Sector :” หมายถึงพื้นที่ใช้งาน หรือ Coverage ที่ครอบคลุมด้วย Site นั้นๆ

  • ปกติใน 1 Site มีอย่างน้อย 1 cell/sector,
  • ส่วนใหญ่ outdoor site มี 3 sector เพื่อเป็นการสะดวกต่อการวางแผนใช้ความถี่ซ้ำ (frequency reuse) เนื่องจากความถี่มีจำกัด
  • Cell/Sector คือหน่วยย่อยที่สุดที่แสดงพื้นที่ครอบคลุม ที่มีคุณลักษณะทางความถี่ที่ต่างกัน ที่สามารถแยกแยะความแตกต่าง หรือเรียกว่า Boardcast ที่ต่างกัน เช่น
  • 2G GSM มีความถี่ BCCH ที่ต่างกัน
  • 3G UMTS มี PSC (scrambling code) ที่ต่างกัน
  • 4G LTE มี PCI ที่ต่างกัน

ซึ่งการใช้งานแต่ละ cell จะรองรับความหนาแน่นการใช้ตามจำนวน Service ที่รองรับ ใช้ได้หลายคน

เมื่อผู้ใช้งานมากขึ้นจนเต็ม capacity ที่รองรับได้ในแต่ละ cell ก็ต้องมีการขยายให้รองรับการใช้งานโดยการเพิ่ม cell/sector ซึ่งเราเรียกว่าการ add หรือ split cell/sector

ส่วนประกอบของอุปกรณ์สถานีฐาน

การแบ่ง Cell Site ตามลักษณะพื้นที่ครอบคลุม

1.Macro Cell/Outdoor

2.Small Cell/MicroCell

3.Pico Cell/IBC (Inbuilding Coverage)

4. Femto Cell

สรุปขนาดพื้นที่ Coverage

--

--

--

For those who love news and breakfast in bed

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Santiphap Utta (yordja)

Santiphap Utta (yordja)

music, computer, photo and girl

More from Medium

Hello people!

Women and Vampires in Film

Is print dying out?