Take-aways fra Google I/O 2017

Filip Bech-Larsen
May 31, 2017 · 3 min read

I forrige uge holdt Google deres udvikler-konference i Mountain View, Californien. Jeg havde fornøjelsen af at være med igen, og kunne glæde mig over mere fokus på web og en række spændende produkt-lanceringer.

Mig og Sundar…

Mobile first to AI first

I den store keynote talte Googles CEO, Sundar Pichai, (det er ham på billedet — altså ham på scenen, ham i forgrunden er mig) om et mentalt skift, han omtalte som “Mobile first to AI first”. Hvor vi igennem de seneste år har lært os selv at tænke mobile-first, når vi designer oplevelser og produkter, udfordrer Sundar os altså til at tænke “AI First”. Men hvad betyder det så, kan du med rette spørge. Ja, det handler om at tænke vores oplevelser personaliserede, adaptive og evigt-lærende, før vi overhovedet begynder at tænke på, hvilken platform oplevelsen eller produktet forbruges via. En spændende udfordring, som jeg tror, vi vil se mange svar på — og sikkert både store succeser, men desværre også en masse mislykkedes forsøg undervejs.

Commerce

En anden stor ting på konferencen var commerce — og her brænder vores hjerter selvfølgelig lige lidt ekstra. Online commerce er stort og fortsat i høj vækst. Og kunderne, dvs slutbrugerne, er i højere og højere grad mobile. Vi er begyndt at se det herhjemme, noget forskelligt på tværs af brancher, men Forbes anslår, at vi allerede i 2017 vil se, at omsætningen fra mobil overgår desktop-pendanten. Vi har set trafiktallene have samme kurve tidligere, men længe levet med dårligere konverteringsrater fra mobile enheder. 2017 er året, hvor Google vil forsøge at tackle denne udfordring, og det følger vi som commerce-aficionados naturligvis meget nøje med i. Allerede sidste år lancerede Chrome-browseren en ægte “one-click checkout”-funktionalitet som vi har haft på værkstedsbænken siden for at se, hvordan vi kunne bruge det i en dansk kontekst (der er nogle kultur- og lovgivningsmæssige ting, der besværliggør det). Senere i år aktiveres tredjeparts apps som en betalingsmåde herigennem, hvilket vil give apps som f.eks. MobilePay mulighed for at fungere som instant payment provider, så man kunne forestille sig en one-click “køb nu med mobile-pay”-knap på produktdetaljesider.

Performance

Derudover taler Google selvfølgelig altid om performance. Under mottoet “start fast — stay fast” introduceres en hybridmodel mellem super hurtige (forsimplet) førstegangsbesøg, hvorefter den “fulde oplevelse” loades i baggrunden og efterfølgende tager over, når brugeren klikker sig videre. En model jeg kunne forestille mig på indhold af nyheds- og indholdskarakter (opskrifter, blogs, mm.), som typisk findes via søgemaskiner, og hvor hastigheden af det første view er essentielt. Der er endnu kun meget få eksempler på denne hybride model, men vi holder naturligvis øje med feltet, og ser hvilke af principperne, vi kan bruge allerede i dag.

Virtual- og Augmented Reality

Og så taler Google, ligesom mange andre, selvfølgelig om Virtual Reality og endnu mere om Augmentet Reality. Særligt AR, som er et mix af virkeligheden og specielle effekter, er lovende og et område, som der investeres meget i. Ved keynoten fremviste Sundar Pichai “Google Lense”, som er et nyt machine-learning produkt til at genkende objekter i billeder og video. Med den slags superkræfter nærmer vi os en realisering af drømmen om, at du samler et produkt op i en butik, som din brille kan genkende, og i Augmented Reality kan du så se detaljer, læse anmeldelser og se prissammenligninger.

One more thing

Et sidste fagligt og personligt højdepunkt fra turen var, da jeg dagen før konferencen havde mulighed for at tilbringe en halv dag med Angular-teamet på the Google Plex og fortælle om, hvordan vi laver dynamiske commerce-løsninger i Danmark. Her var der nemlig mulighed for at sparre og søge feedback, samt have et sted at rette min forundring (er vel den pæne version af “brok”), hvor den mere sandsynligt kan blive til forandring. Vi glæder os i hvert fald til at lave endnu bedre Angular løsninger til vores kunder i fremtiden.

Google Developer Experts — Web Technologies, 2017

IMPACT Developers

Digital agency with 190 employees and offices in Aarhus…

Filip Bech-Larsen

Written by

Google Dev Expert and Software Development Manager at @IMPACTdigitaldk

IMPACT Developers

Digital agency with 190 employees and offices in Aarhus, Odense, Copenhagen and Lisbon. We work with strategy, implementation of platforms and digital marketing.

Filip Bech-Larsen

Written by

Google Dev Expert and Software Development Manager at @IMPACTdigitaldk

IMPACT Developers

Digital agency with 190 employees and offices in Aarhus, Odense, Copenhagen and Lisbon. We work with strategy, implementation of platforms and digital marketing.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store