သင္ ကုမၸဏီမွာ အညံ့ ဆုံး Programmer ျဖစ္ပါေစ

အရမ္းေတာ္တဲ့ သူေတြၾကားမွာ သာမန္ Programmer တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရတာ ဘယ္လုိ ေနပါသလဲ ?


Jazz ဂီတသမားေတြၾကားမွာ ေျပာစမွတ္ ျပဳၾကတဲ့ စကားတစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့

“ အဲဒီ band မွာ သင္ဟာ အညံ့ဆုံး ဂီတ သမား မဟုတ္ရင္ ခ်က္ခ်င္း အဲဒီ band က ထြက္လုိက္ပါ”

ကြ်န္ေတာ္ဟာ Spotify မွာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။

ေနတုိင္းလုိလို ေသာက္သုံးမက်တဲ့ Programmer တစ္ေကာင္လုိ ခံစားရပါတယ္။

အရင္ ကုမၸဏီမွာေတာ့ အဲဒီလုိေတာ့ မဟုတ္။

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ထြက္ျပီး Spotify ကုိေရာက္လာတာပဲ။

တကယ္လုိ ့ တခ်ိန္ၾကရင္ ဒီမွာ ေသာက္သုံးမက်တဲ့ Programmer တစ္ေယာက္လုိ မခံစားရရင္ေတာ့ ထြက္ျပီး ေနာက္ထပ္ အဲဒီလုိ ခံစားရေလာက္ေအာင္ ေတာ္တဲ့သူရွိတဲ့ Company ကုိသြားမွာပဲ။

Like what you read? Give Naing Lin Aung a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.