That Place

Mohabbat hosh mandi se.

Woh jagga kahan aap mein aur tum mohabbat talash Karna baki rehna bhi nafrat karna.

Naufal Khan