บทเรียนที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน By “P’Hor ” #Infinix Solution


บทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่พี่ฮ้อสอนตอนช่วงฝึกงาน เพื่อให้ได้เรียนรู้สิ่งที่นอกเหนือจากในมหาลัยสอน จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ

1.Do not

เป็นสิ่งทีี่เราไม่ควรทำ หรือทำให้น้อยที่สุด

2.Do

เป็นสิ่งที่ควรจะทำ

3.Life

คุณค่าของชีวิต

4. คำตอบของการเปลี่ยนชีวิต

ความคิดของคนเราจะเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับสถานะการหรือสภาพแวดล้อม เราควรเป็นคนที่ยอมรับสิ่งใหม่ๆ ศึกษาเรียนรู้ อย่าใช้เพียงแค่ทัศนคติของเราเป็นตัวตัดสิน อาจจะทำให้เราพลาดสิ่งที่ดีไป

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีเป้าหมาย และควรเป็นสิ่งที่เราชอบ จะช่วยให้เราทำมันออกมาได้ดียิ่งขึ้น เมื่อมีเป้าหมายเราก็จะรู้ว่าเราควรทำอะไร สิ่งใหนสำคัญ สิ่งใหนควรทำและสิ่งใหนไม่ควรทำ จะส่งผลให้เราเรียนรู้ กลายเป็นความชำนาญและเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เมื่อมีความเชี่ยวชาญหรือความสามารถโอกาสที่เราจะตกงานหรือไม่ประสบความสำเร็จจะเป็นไปได้ยากขึ้น และการวางแผนชีวิตเป็นอีกสิ่งที่สำคัญ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.