Únorové Kiskfórum

Michaela Klempayová
Mar 17 · 2 min read

Februárové Kiskfórum sa konalo netradične mimo priestorov filozofickej fakulty, v príjemnom brnenskom podniku Místogalerie — Dům Skleněná louka. V nových priestoroch sa stretlo zhruba 40 ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na program obľúbenej školskej akcie. Pred Kiskfórom sa tam ešte konal Edtechový sedánek na čele s Michalom Černým.

Na prvom Kiskfóre roku 2020 vystúpili štyria ľudia s pripravenými témami.

Prvý bol Tomáš Marek, ktorý rozprával o možnosti študentov absolvovať rôzne praxe a stáže, zúčastniť sa terénneho projektu či konferencie alebo pracovať vo výskumnom seminári. Spomínal tiež web Jobbox. Prax, ktorú sprostredkúva Jobbox, umožňuje študentom zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce, získať cenné kontakty a spoznať profesionálov v ich obore.

Druhá vystúpila Laďka Zbiejczuk Suchá s jej prezentáciou o projekte Sociálnich inovací v knihovnách. Tento projekt je o podporovaní poskytovania komunitných a sociálne-inovačných služieb v knižniciach za pomoci využívania designových nástrojov a metód. Projekt je prezentovaný aj na KISKu a bol súčasťou Konferencie Sociálni inovace v knihovnách, ktorá sa konala 4.-6.2.2020 v Brne.

Tretím účinkujúcim bol David Kudrna, ktorý sa chcel podeliť o svoje skúsenosti z vyštudovania KISKu. Zameral sa na profiláciu Technológie vo vzdelávaní a na Kiskfóre hovoril o predmetoch, ktoré mu dopomohli a doviedli ho k tomu, že robí to, čo ho v živote baví. Živí sa vzdelávaním a osvetou o bezpečnom internete a inovatívnych spôsoboch, ako vylepšiť online prostredie pre užívateľov.

A štvoricu uzatváral Michal Černý, ktorý hovoril o platforme Humanitní vědy dokořán. Ide o projekt zameraný hlavne na stredné školy ponúkajúci voľne dostupné online kurzy. Táto platforma má pomôcť vo vzdelávaní na školách žiakom a tiež pomôcť učiteľom vo výučbe. Ide o humanitné a spoločenskovedné predmety ako dejepis, jazyky a literatúra, dejiny umenia, religionistika či pomocné vedy historické. Cieľom tejto platformy je ponúknuť širokej verejnosti kvalitné a pritom bezplatné online kurzy a tým prispieť k rozvoju vzdelanosti a spoločnosti.

Po prednáškach nasledovala voľná zábava, priestor na diskusie medzi učiteľmi a študentmi a prehlbovanie medziľudských vzťahov v našej KISKovskej komunite.

Inflow — KISK

InFlow je e-zin studentů oboru Informační studia a…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store