Anyone can publish on Medium per our Policies, but we don’t fact-check every story. For more info about the coronavirus, see cdc.gov.

pixabay.com

Co se v karanténě naučíš…

Hanča Bláhová
Apr 13 · 3 min read

Minulý týden přesáhl počet nakažených lidí novým virem COVID — 19 celosvětově už jeden milión a čísla stále stoupají. Lidé propadají panice čím dál tím víc. Trvanlivé potraviny v obchodech jsou věčně vyprodané. Školy zůstávají zavřené a rodiče doma začínají chápat, že ten problém jejich dětí asi nebude v učiteli. Rodiny začínají mít ponorkovou nemoc. Na procházky nikdy nechodilo tolik lidí jako teď, což je přeci jasné, když se má vycházet ven co nejméně, a v prosinci tohoto roku můžeme očekávat přeplněné porodnice.

Je to vážná situace a jistě by se neměla zpochybňovat ani zlehčovat. Měla by se dodržovat veškerá opatření, abychom mohli všichni začít zase aspoň trochu fungovat. To, že nejsi nakažený ty, neznamená, že bys tu roušku neměl nosit. Ale pojďme se teď trochu na odlehčení pobavit nevážně o této vážné situaci, kvůli které jsou všechny mladé ženy již plně připraveny na vdávání. Nyní totiž dokáží ušít pět různých tvarů ochranných roušek.

Šití roušek. Jedna z možností, jak v této karanténní době zahnat volnou chvíli. Pomůžete potřebným a zároveň si vylepšíte karmu. Z roušky se stává nový módní trend. Je mnoho způsobů, jak ji ušít a na internetu je již nespočet návodů, které Vám s tím pomohou. Možná je jen otázkou času, kdy si ráno budeme vybírat barvu roušky, aby nám seděla ke košili nebo kravatě.

Cvičení. Další činnost, kterou už bohužel nikomu kromě sebe nepomůžete. I kdybyste cvičit nechtěli, tak si prostě aspoň jednou zacvičíte, abyste se mohli vyfotit a dát to na Instagram, protože proč to jinak dělat ne? Všichni kamarádi už takové fotografie přidali, takže Vás k tomu cvičení zkrátka donutí sociální nátlak. Názorný příklad toho, že nátlak společnosti funguje i v době karantény. Kdyby Vám jen přece nešlo o lajky na sociálních sítích, tak můžete vyzkoušet jógu, která je skvělá nejen pro tělo, ale i pro mysl a v těchto dnech dostává psychika přece jen dost zabrat.

instagram.com/dudewithsign

Karanténa Vás jistojistě naučí i vařit. Je jedno, na jaké úrovni gastronomického umu jste doposud byli, po skončení omezení pohybu budete mistři kuchyně všichni do jednoho. Těstoviny budete umět na tisíc způsobů. A ta zásoba mouky ve sklepě vydrží ještě na svatební koláče Vašich vnoučat, to se nebojte.

Je to zvláštní doba. Porevoluční generace nezažily žádnou hrozbu. Žádné omezení jako tomu bylo za předchozího režimu. Nyní tady nastal taky určitý režim. Jenže v tomhle případě Vám nepomůže to, že se přidáte k té „správné“ straně. Ať se nám to líbí nebo ne, s touhle situací nic nezmůžeme. Jediné, co můžeme dělat, jak pro sebe, tak pro ostatní, je to, že si budeme mýt ruce. To bychom ostatně měli dělat, i když na světě není zrovna virová pandemie. Tu party s kamarády si holt uděláme až jindy, a když už přece jen vylezeme na denní světlo, tak si vezmeme tu roušku.

Zavolejte občas prarodičům, ať ví, že Vám na nich záleží a řekněte jim, prosím, že mají zůstat doma. Ony ty slevy v Lidlu budou zase znovu. Držte palce první linii lékařů, sester, ale i policistů a všech, kteří za nás bojují. Zůstaňte pro ně doma.

Inflow — KISK

InFlow je e-zin studentů oboru Informační studia a…

Hanča Bláhová

Written by

Inflow — KISK

InFlow je e-zin studentů oboru Informační studia a knihovnictví Masarykovy univerzity. Místo se seriózními články, blogovací platforma, prostor pro vaše fotky a neseriózní názory. Slova, fotky, slova.

Hanča Bláhová

Written by

Inflow — KISK

InFlow je e-zin studentů oboru Informační studia a knihovnictví Masarykovy univerzity. Místo se seriózními články, blogovací platforma, prostor pro vaše fotky a neseriózní názory. Slova, fotky, slova.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store