Kultura z pohodlí domova

Hanča Bláhová
May 11 · 2 min read

Stále pokračují jistá omezení a opatření, ale kulturní zařízení jako kina či divadla se již brzo začnou otevírat. Do té doby si však kulturu můžete přinést přímo k Vám domů, a jak jinak než online!

Mnoho divadel z celé republiky uvolnila své záznamy a spustily se online streamové přenosy divadelních představení, která máte dostupné zcela bezplatně. Nabušený program s kvantem záznamů je dostupný na stránce i-divadlo, kde si každý milovník divadla vybere to své. Samotná divadla začala zveřejňovat záznamy mnoha her či muzikálů, mimo jiné i Městské divadlo Brno. Online televize Mall.TV, také v pravidelných intervalech vysílá záznamy her například z Dejvického divadla, do kterého se jen tak každý smrtelník nedostane. Pozadu není ani Česká televize, která na programu ČT art vysílá více divadelních záznamů než kdy jindy.

17. dubna proběhlo jedinečné online vysílání Divadla Bolka Polívky

Samozřejmě v této krušné době neotálejí ani kina. Mnohé z nich se spojila do jednoho, dá se říct, projektu s názvem Moje kino LIVE, ve kterém je zapojené i brněnské Univerzitní kino Scala. Princip je jednoduchý, zakoupíte si online vstupenku za symbolickou částku a sledujete z pohodlí vaší postele nebo gauče filmové online vysílání. Podpoříte tím tak chod kin a užijete si příjemný večer. Dalším podobným projektem, je #vašekino, které funguje stejně, jen s tím rozdílem, že si na jejich stránkách přímo vyberete, jaké kino zakoupením vstupenky chcete podpořit.

A nesmíme zapomenut ani na hudební sféru. Určitě jste si všimli, že mnoho místních, ale i zahraničních hudebníků na svých sociálních sítích živě zpívá či dokonce hraje s celou kapelou. Skvělý způsob, jak si užít koncert zadarmo! Pokud ovšem chcete přispět na dobrou věc, a podpořit všechny, kteří v téhle době vynakládají plno sil, tak máte tu možnost. Projekt Kultura do domu obstarává online koncerty menších či větších interpretů. Zakoupením vstupenky na některý z koncertů podpoříte nejen svého milovaného zpěváka nebo kapelu, ale část výtěžku putuje na podporu doktorům, sestřičkám a celým nemocnicím po celé republice. Podpoříte tímto ty, kteří to nejvíce potřebují, a užijete si přímý přenos koncertu.

Záznam živého koncertu MYDY

A kdyby to někomu nestačilo, tak portál Kultura doma zveřejňuje mnoho záznamů, ale i online představení ze všech možných kulturních oblastí. Od tanečních vystoupení až po cestovatelské přednášky. Příspěvky na tyto akce jsou buď to dobrovolné, a nebo si zkrátka musíte zakoupit vstupenku, stejně jako kdybyste si šli přednášku poslechnout do víru velkoměsta, s tím rozdílem, že nyní na sobě můžete mít pyžamo.

Inflow — KISK

InFlow je e-zin studentů oboru Informační studia a…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store