Zachovejte paniku. Přichází krize, jakou lidstvo doposud nezažilo

Lucie Kurdiovska
Apr 2 · 4 min read

V posledních několika týdnech se běžný život napříč celým světem obrátil vzhůru nohama. Lidé nemůžou chodit do práce ani do školy, cestovat nebo si jen tak zajít s přáteli do kina. Každodenní vzorec našich životů byl prolomen a my teď sedíme doma v karanténě a snažíme se nezbláznit. Což je opravdu těžké, protože se na nás odevšad valí šokující a závažné zprávy o aktuální situaci. Člověk aby se bál otevřít e-mail nebo i skříň… Ano, je to tak. Koronavirus neohrožuje jenom vaše zdraví, ale i zdravý rozum. Prevenci ovšem nemusíme v tomto případě hledat daleko. Je to rouška a kritické myšlení. 1. duben už je za námi, ale nepravdivých informací je na internetu stále dost. Takže nažhavte internety, je čas ověřovat.

Situace není snadná a pod nepřetržitou palbou skličujících mediálních sdělení lze velice snadno propadnout panice. Platí ovšem stejná pravidla, jako při starém dobrém bezúčelném brouzdání internetem, které jsme do nedávna znali — ne všechno na internetu musí být pravda. Takže se nestyďte zajít si pro informace i k více zdrojům. To je ale pouze základ.

https://www.pirati.cz/hoax/

Ověřené zprávy se totiž po bulvárních serverech a sociálních sítích rozšíří rychleji, než zmáčknete Ctrl+C Ctrl+V. Není tomu tak dávno, vlastně je to asi týden, kdy kolovala na sociálních sítích poplašná zpráva, ve které neznámá slečna varuje před chystaným zákazem vycházení v Česku. Samozřejmě se jednalo o věrohodnou informaci, kterou slečna získala od své kamarádky, jejíž maminka pracuje na ministerstvu. Policie ČR se k této skutečnosti vyjádřila jednoznačně. Za šíření poplašné zprávy v době nouzového stavu země může být vyšší trestní sazba, a to až 8 let.

Snažte se proto brát některé zprávy takříkajíc s rezervou. Jistá média si totiž ani v době krize neodpustí zběsilé publikování článků se zavádějícími názvy a nepodloženými informacemi. Jiná to zase vezmou příliš vážně a rovnou se vás pokusí připravit na apokalypsu. Na ostřílené informační profesionály si s takovou zprávou asi jen tak nepřijdou, ale vězte, že je stále mnoho lidí, pro které je bulvární článek ekvivalentem svatého písma. Čímž se dostáváme k dalšímu bodu, a sice sociálním bublinám. Věřte nebo ne, ale i ty mají velký vliv na přístup k informacím. Lidé z vaší sociální bubliny s podobnými zájmy a často i názory pravděpodobně navštěvují stejné stránky, a tudíž se k nim dostává i stejný obsah. Dalším vhodným krokem tedy může být překonání bubliny a nacházení nových zdrojů informací.

Více než vhodným zdrojem jsou oficiální weby státních a odborných institucí. U nás se jedná například o stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky. Ze zahraničních zdrojů můžete zapátrat například na webu Evropské komise nebo Světové zdravotnické organizace. Případně se poohlédnout po rozhovorech s odborníky například z oblasti epidemiologie. Tady je ovšem opět potřeba zpozornět. Není odborník jako odborník — známe je všichni — odborníci z internetových diskuzí.

Nikdo nemůže popírat, že by se skuteční lékaři a další odborníci nemohli účastnit diskuzí na internetu. Je ale stejná šance, že na Facebooku narazíte na odborníka, který vám předepíše dvě lajny kokainu, láhev rumu a panáka přípravku k čištění akvárií. Jiní se vám pak pro změnu budou snažit nabízet roušky, které vás 100% ochrání před koronavirem, protože jsou prošívané hřívou jednorožce. Samozřejmě za příznivou cenu odpovídající průměrnému měsíčnímu platu. Závěrem se objeví další, kteří vám pro změnu budou tvrdit, že rouška je naprosto zbytečná a sami by ji nenosili, kdyby nehrozila pokuta. Rouška sice není respirátor, ale lepší než nic. Jejich účinnost v tomto ohledu navíc potvrzují i výzkumy. Koronavirus: 1, odborníci z internetových diskuzí: 0.

Se zaručenými léky a ověřenými zprávami se setkáte i mimo sociální sítě. Bohužel opalování nebo horká vana ale opravdu nefungují jako prevence. Na podobné informace narazíte na každém kliku. Proto se například Světová zdravotnická organizace nebo FactCheck rozhodli tyto mýty bourat, případně uvádět na pravou míru.

Pro některé z nás může být tato doba v souvislosti s mediální konstrukcí reality poměrně náročná, ale s trochou selského rozumu a kritického myšlení si snad všichni zachováme plné duševní zdraví.

Pevné zdraví a hodně duševních sil!

Inflow

Inflow — KISK

InFlow je e-zin studentů oboru Informační studia a…

Lucie Kurdiovska

Written by

Inflow — KISK

InFlow je e-zin studentů oboru Informační studia a knihovnictví Masarykovy univerzity. Místo se seriózními články, blogovací platforma, prostor pro vaše fotky a neseriózní názory. Slova, fotky, slova.

Lucie Kurdiovska

Written by

Inflow — KISK

InFlow je e-zin studentů oboru Informační studia a knihovnictví Masarykovy univerzity. Místo se seriózními články, blogovací platforma, prostor pro vaše fotky a neseriózní názory. Slova, fotky, slova.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store