Alexander Matzen
Feb 16, 2018 · 1 min read

Infrequent Group IVS, SE: 38473891, har pr. 7. februar 2018 overtaget alt ikke-personfølsom data fra “SS-Network Dansk Hosting”, SE: 36830859, efter undertegnets opløsning.

Ofte stillet spørgsmål

Jeg var kunde hos SS-Network Dansk Hosting, hvad skal jeg nu?

Vi kan desværre ikke genskabe serverfiler, da vi på grund af europæisk- og dansk lovgivning, ikke er berettiget til at overtage persondata uden accept fra kunden. Infrequent Group IVS står som en tredjepartsvirksomhed såfremt af SS-Network Dansk Hostings brugerbetingelser og privatlivspolitik.

Vi anbefaler blot du enten venter til SS-Network genåbner eller handler hos et andet selskab, herunder kan vi anbefale vores brands Bountyservers og Infrequent.

Hvornår åbner I?

Lige pt. har vi ingen fast åbningsdato / deadline. Infrequent Group IVS vil informere via pressemeddelelse ved åbningen.

Vi ser frem til at byde SS-Networks kunder velkommen tilbage :)

Artiklen fortsættes løbende med nye pressemeddelser. Find ud af mere på https://infrequent.group/press

Infrequent Group

Press Releases from Infrequent Group IVS — Most articles in Danish

Alexander Matzen

Written by

Infrequent Group

Press Releases from Infrequent Group IVS — Most articles in Danish

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade