อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) พร้อมให้บริการ McAfee TDL LAB

อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) ตัวแทนจำหน่าย McAfee อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ที่พร้อมด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ผ่านการอบรมและได้รับ Certified Security Specialist — SIEM, ePO, IPS พร้อมสนับสนุนการขายให้ลูกค้าในทุกขั้นตอนแบบครบวงจร แบบ One Stop Service ตั้งแต่ Proof of Concept (POC), Implementation, Call Support และ Spare-Part Service [spare part: NS 7300 / 9100 / SIEM / ATD 6000]

และเพื่อสอดคล้องกับแนวโน้มและการมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยทาง อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จึงมี LAB เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทาง partner/user เพื่อให้ได้สัมผัสการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ McAfee ภายใต้ กลยุทธ์ Threat Defense Lifecycle (TDL) โดย LAB นี้ได้รวบรวม Product ทุกตัวของ McAfee ให้เห็นภาพการทำงานแบบ Integration, Automation, Management และสามารถใช้ TDL LAB นี้เป็นแหล่งพัฒนาความรู้ ความพร้อม การรับมือการโจมตีรูปแบบต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีให้กับทางทีมงาน, partner และผู้ที่สนใจ

ทาง partner สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) ได้ที่ TH-McAfee@ingrammicro.com

Like what you read? Give Ingram Micro (Thailand) a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.