อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) พร้อมให้บริการ McAfee TDL LAB

Image for post
Image for post

อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) ตัวแทนจำหน่าย McAfee อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ที่พร้อมด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ผ่านการอบรมและได้รับ Certified Security Specialist — SIEM, ePO, IPS พร้อมสนับสนุนการขายให้ลูกค้าในทุกขั้นตอนแบบครบวงจร แบบ One Stop Service ตั้งแต่ Proof of Concept (POC), Implementation, Call Support และ Spare-Part Service [spare part: NS 7300 / 9100 / SIEM / ATD 6000]

และเพื่อสอดคล้องกับแนวโน้มและการมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยทาง อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จึงมี LAB เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทาง partner/user เพื่อให้ได้สัมผัสการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ McAfee ภายใต้ กลยุทธ์ Threat Defense Lifecycle (TDL) โดย LAB นี้ได้รวบรวม Product ทุกตัวของ McAfee ให้เห็นภาพการทำงานแบบ Integration, Automation, Management และสามารถใช้ TDL LAB นี้เป็นแหล่งพัฒนาความรู้ ความพร้อม การรับมือการโจมตีรูปแบบต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีให้กับทางทีมงาน, partner และผู้ที่สนใจ

ทาง partner สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) ได้ที่ TH-McAfee@ingrammicro.com

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Ingram Micro Thailand

อินแกรม ไมโคร ประเทศไทย…

Ingram Micro Thailand

Written by

Ingram Micro Thailand

อินแกรม ไมโคร ประเทศไทย ผู้ให้บริการสินค้าด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศคอมพิวเตอร์

Ingram Micro Thailand

Written by

Ingram Micro Thailand

อินแกรม ไมโคร ประเทศไทย ผู้ให้บริการสินค้าด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศคอมพิวเตอร์

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store